Erasmus+ Edukacja szkolna, Akcja 1 - Krótkoterminowa mobilność uczniów


Dofinansowanie krótkoterminowych wyjazdów uczniów szkół podstawowych i średnich do placówek zagranicznych.

UWAGA: niniejszy wpis przedstawia terminy aplikowania dla organizacji. Najbliższy termin zgłoszeń dotyczy tylko projektów akredytowanych.

Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Wyjazdy uczniów służą podniesieniu jakości i zwiększeniu atrakcyjności szkolnictwa w Europie oraz wspieranie współpracy między systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących w programie.

Działania:

 • Grupowa mobilność krótkoterminowa (wyjazdy uczniów wraz z opiekunami do szkoły partnerskiej trwające od 2 do 30 dni. Grupa musi składać się z co najmniej dwóch uczniów).
 • Indywidualna mobilność krótkoterminowa (wyjazdy uczniów trwające od 10 do 29 dni. W czasie pobytu uczniowie uczęszczają na zajęcia lub kurs w szkole albo w organizacji partnerskiej. Każdy uczeń ma indywidualny program nauczania. Podczas całego pobytu za granicą uczniom towarzyszą nauczyciele lub osoby upoważnione ze szkoły wysyłającej).

Mobilność fizyczną można też łączyć z działaniami wirtualnymi, przy czym minimalne i maksymalne okresy trwania określone powyżej mają zastosowanie do mobilności fizycznej.

Rodzaje projektów:
Projekty krótkoterminowe: wnioski składane jednorazowo. Czas trwania projektów – od 6 do 18 miesięcy.
Projekty akredytowane: tylko dla organizacji zainteresowanych regularnym organizowaniem działań w zakresie mobilności, które uzyskały akredytację w programie Erasmus+. Czas trwania projektów – od 15 do 24 miesięcy. 

Uczestnicy:
Uczniowie uczestniczący w programie muszą brać udział w programie kształcenia w szkole wysyłającej. W działania zaangażowani muszą być uczniowie z co najmniej dwóch krajów.

Rekrutacja uczniów:
Organizacja wysyłająca (aplikująca) musi być szkołą, która rekrutuje uczestników.

Kto może złożyć wniosek:

 • szkoły zapewniające kształcenie ogólne na poziomie przedszkolnym, podstawowym lub średnim,
 • lokalne i regionalne organy publiczne, organy koordynujące i inne organizacje pełniące rolę w dziedzinie edukacji szkolnej.

Organizacje, które uzyskały akredytację w programie Erasmus w zakresie edukacji szkolnej, nie mogą składać wniosków dotyczących projektów krótkoterminowych.

Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu.

Kwalifikujące się miejsca:
Działania muszą mieć miejsce za granicą, w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem.
Grupowa mobilność uczniów musi odbywać się w szkole przyjmującej. Działania te mogą wyjątkowo odbywać się innym miejscu w kraju szkoły przyjmującej, jeśli jest to uzasadnione w kontekście treści i jakości danego działania. Ponadto grupowa mobilność uczniów może odbywać się w siedzibie instytucji Unii Europejskiej, jeśli działanie organizowane jest w instytucji Unii lub we współpracy z nią

Państwa uczestniczące w programie

 • 27 krajów członkowskich UE,
 • Kraje kandydujące do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej,
 • Kraje EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia,
 • Kraje partnerskie (tzw. państwa trzecie niestowarzyszone z Programem).

Dofinansowanie

 • koszty podróży- kwota dofinansowania zależy od dystansu. W przypadku wyboru opcji podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu (green travel), takich jak autobus, pociąg, carpooling, otrzymuje się dodatkowe dofinansowanie,
 • koszty organizacyjne (ryczałt na jednego uczestnika, w zależności od kraju i liczby uczestników),
 • wsparcie indywidualne (ryczałt, w zależności od kraju i długości pobytu),
 • wsparcie włączenia związane z udziałem osób z mniejszymi szansami (ryczałt dla organizacji i 100% uprawnionych kosztów dla uczestników),
 • koszty wsparcia językowego,
 • koszty wizyty przygotowawczej (ryczałt),
 • koszty nadzwyczajne (dot. zabezpieczenia finansowego, wysokich kosztów podróży, koszty wizy, zezwolenie na pobyt, szczepienia, zaświadczenia lekarskiego)

UWAGA: wnioski o granty mogą składać tylko organizacje i instytucje. Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu.

Przed złożeniem wniosku:
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować.

Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie Erasmus+ oraz na polskiej stronie programu.

#szkoła #edukacja #mobilność #nauczyciele #młodzież

stopka strony