Granty -

Fundusz „Rozwiń Skrzydła” im. Janiny i Jana Putka


Stypendia rekrutacyjne oraz na I rok studiów dla młodych ludzi z niezamożnych rodzin. 

Z Funduszu finansowane są stypendia dla młodych ludzi z niezamożnych rodzin, zamierzających studiować w polskich uczelniach państwowych na dziennych studiach licencjackich/inżynierskich lub jednolitych magisterskich.

Fundusz oferuje kandydatom ubiegającym o przyjęcie na pierwszy rok studiów:

  • stypendia rekrutacyjne w wysokości do 600 zł na pokrycie kosztów związanych z procesem rekrutacji na studia (koszty opłaty rejestracyjnej, dojazdu na egzaminy itp.),
  • stypendia na I rok studiów w wysokości 700 zł miesięcznie, przez 10 miesięcy roku akademickiego (od września do czerwca),

O stypendia mogą ubiegać się uczniowie, którzy:

  • zdają maturę w danym roku szkolnym;
  • zamierzają ubiegać się o przyjęcie na stacjonarne (dzienne) studia w polskich uczelniach państwowych;
  • pochodzą z niezamożnych rodzin;
  • legitymują się zaangażowaniem społecznym w swoich środowiskach: wolontariat, samorząd szkolny, społeczności lokalna, (pożądana rekomendacja organizacji pozarządowej) i/lub szczególnym zaangażowaniem naukowym i/lub sportowym.

Maturzyści ubiegający się o stypendium powinni złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o przyznanie stypendium zawierający informacje o kandydacie, jego ocenach, uczelniach i kierunkach, na które zamierza aplikować, esej przedstawiający motywy zamiaru studiowania na wybranym kierunku i plany dotyczące pracy zawodowej po ukończeniu studiów oraz oświadczenie o sytuacji finansowej i rodzinnej);
  • kopie świadectw ukończenia dwóch ostatnich klas liceum lub technikum.

Wypełniony formularz wniosku, w postaci jednego załącznika, należy przesłać do dnia1 czerwca br. e-mailem na adres: rozwinskrzydla@batory.org.pl, a podpisany formularz wraz z kopiami świadectw i ew. rekomendacją – pocztą na adres Fundacji Batorego z dopiskiem „Fundusz Rozwiń Skrzydła” (decyduje data stempla pocztowego).

Stypendyści Funduszu mają możliwość ubiegania się o stypendia na drugi i trzeci rok studiów. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie przyznawane są na 9 miesięcy (od października do czerwca). Zasady przedstawione w regulaminie.

Szczegóły dotyczące stypendium, zasad oraz formularze dostępne są na stronie Funduszu Stypendialnego „Rozwiń skrzydła” im. Janiny i Jana Putka.

#stypenium #wsparcie #studia

stopka strony