Granty -

Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej


Nowa ścieżka finansowania, której celem jest nie tylko wsparcie badaczy i badaczki z Ukrainy, ale również, długofalowo – zintensyfikowanie współpracy polskiego i ukraińskiego środowiska naukowego.

Cel

Program ma na celu zintensyfikowanie współpracy polskiego i ukraińskiego środowiska naukowego oraz realizację wspólnych projektów naukowych, ukierunkowanych na pogłębienie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. Projekty muszą dotyczyć tematów o znaczeniu istotnym dla obu krajów.

Kto może aplikować

Naukowcy ze stopniem naukowym co najmniej doktora (jak również wszystkimi stopniami równorzędnymi), którzy niezależnie od narodowości w dniu agresji na Ukrainę (tj. 24 lutego 2022 r.) pracowali w instytucjach prowadzących badania naukowe w Ukrainie oraz naukowcy zatrudnieni w instytucjach prowadzących badania naukowe w Polsce.

Formalności aplikacyjne

Wniosek musi wskazywać parę naukowców, jednego z Ukrainy i jednego zatrudnionego w Polsce. W ich wspólnym imieniu wniosek składa osoba pracująca w Polsce, wraz z instytucją prowadzącą badania naukowe w Polsce, w której realizowany będzie projekt (jednostka goszcząca).

Wniosek powinien zawierać :

  • Dane wnioskodawców i ich instytucji oraz jednostki goszczącej
  • CV obojga wnioskodawców (do 2 stron A4 dla każdej z osób)
  • Listę do trzech najważniejszych publikacji każdego z wnioskodawców wraz z udostępnionymi wersjami elektronicznymi ich pełnej lub częściowej treści w językach oryginalnych
  • Opis planowanych badań naukowych wskazujący na ich związek z tematyką programu oraz cel(e) który/e mają być osiągnięte poprzez realizację projektu (do 4 stron A4)
  • Informację dotyczącą podziału zadań, które będą realizowane przez wnioskodawców ze wskazaniem planowanych rezultatów projektu (np. publikacja, scenariusz, wystawa, wykład, warsztaty, szkolenia, strona internetowa, aplikacja etc.), (do 2 stron A4)
  • Informacje dotyczące planowanych działań upowszechniających rezultaty projektu (do 1 strony A4)
  • Informację dotyczącą wkładu jednostki goszczącej w dofinansowanie projektu (jeśli dotyczy).
  • Trzy oświadczenia podpisane przez naukowca z Ukrainy, naukowca z Polski i przedstawiciela jednostki goszczącej.

 

Wnioski należy składać w języku angielskim w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowej bazy danych. Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosku dostępne są w Instrukcji (patrz Pliki do pobrania). Laureatów programu wyłoni międzynarodowy panel ekspertów powołany przez FNP.

Dofinansowanie

Program realizowany jest w trybie dwóch konkursów, w których łącznie przewidywane jest przyznanie do 6 projektów, realizowanych wspólnie przez dwojga naukowców z Polski i z Ukrainy w zakresie nauk społecznych i humanistycznych.

Budżet jednego projektu na okres 12 miesięcy wynosi 268 800 zł. Obejmuje środki na pokrycie wynagrodzenia jak i kosztów związanych z prowadzeniem badań.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zachęca jednostkę goszczącą do współfinansowania projektu (np. w zakresie wynagrodzeń wnioskodawców, kosztów pośrednich, stypendiów dla studentów, zaangażowania innych naukowców, etc.).

Dodatkowe informacje

Regulamin, instrukcje, oświadczenia i formularz wniosku dostępny na stronie internetowej programu.

Koordynatorka Programu:

dr Sofiia Azovtseva

tel.: +48 22 845 95 11, mobile: +48 691 512 451

e-mail: azovtseva@fnp.org.pl

#grant #konkurs #współpracanaukowa #doktoranci #ośrodkibadawcze

stopka strony