Program Polskiej Akademii Nauk dla naukowców z Ukrainy


Polska Akademia Nauk we współpracy z partnerami międzynarodowymi uruchamia nabór wniosków do nowego programu wsparcia naukowców z Ukrainy. Naukowcy będą mogli prowadzić badania w sieci instytutów PAN przez okres maksymalnie trzech lat. Zakładany roczny budżet wyniesie do 200 tys. dolarów na daną grupę badawczą (czyli 600 tys. dolarów na trzy lata). Grupa badawcza będzie liczyć do pięciu osób.

Cel

Program ma na celu wsparcie naukowców z Ukrainy przez dofinansowanie rozwoju i realizacji projektów badawczych. 

Zasady

Skład zespołu badawczego 
Program umożliwia naukowcom na Ukrainie kontynuację badań pod okiem doświadczonego kierownika naukowego z Ukrainy, goszczącego w PAN do 3 lat, który będzie miał możliwość elastycznego budowania swoich zespołów badawczych. 

W trakcie trwania projektu wszyscy członkowie zespołu będą posiadać podwójną afiliację. Jeśli kierownik naukowy nie ma siedziby w Polsce w momencie składania wniosku, musi być gotów przenieść się do Polski na czas trwania projektu. 

Inni członkowie zespołu badawczego mogą obejmować studentów studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych, naukowców, asystentów naukowców, administratorów badań, itp. Wszyscy członkowie zespołu badawczego muszą pełnić znaczącą funkcję, być uzasadnieni i uwzględnieni we wniosku. Członkowie zespołu badawczego mogą znajdować się na Ukrainie, w Polsce lub gdzie indziej.

Czas trwania i raportowanie
Projekty mogą być finansowane przez okres do trzech (3) lat, pod warunkiem akceptacji przez grantodawców rocznych sprawozdań z postępów prac. Sprawozdania roczne powinny podkreślać kamienie milowe, sukcesy i wyzwania. Okresowe aktualizacje projektu mogą być również wymagane na zasadzie ad-hoc.

Dyscypliny badawcze
Program jest otwarty dla wszystkich dyscyplin badawczych. Preferowane będą następujące dziedziny:    

 • matematyka,
 • informatyka i inżynieria,
 • telekomunikacja,
 • energetyka i inżynieria środowiska,
 • materiałoznawstwo,
 • rolnictwo,
 • fizyka,
 • chemia,
 • nauki przyrodnicze,
 • nauki biomedyczne.

Kto może aplikować

Program jest otwarty dla ukraińskich naukowców, badaczy i inżynierów, którzy zamierzają wzmocnić i odbudować ukraińską naukę. Minimalne wymagania dla kierownika projektu:

 • stopień doktora (tj. Ph.D.),
 • udokumentowany dorobek naukowy (np. granty badawcze, patenty, dorobek publikacji) oraz co najmniej jeden list polecający,
 • obywatelstwo ukraińskie lub oficjalne zatrudnienie w uznanej instytucji naukowej na Ukrainie (uczelnie, jednostki naukowe Narodowej Akademii Nauk Ukrainy) od 24 lutego 2022 r.,
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Formalności aplikacyjne

Kandydat na kierownika projektu wypełnia formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) i przesyła go do właściwej jednostki PAN wskazanej jako potencjalna jednostka goszcząca. Lista jednostek PAN dostępna jest tutaj

Jeśli kandydat chce nawiązać współpracę z jednostką niewymienioną na stronie, powinien skontaktować się z Fundatorem, wysyłając wiadomość na adres: ukraina@pan.pl.    

Jeżeli jednostka PAN zdecyduje się pełnić rolę gospodarza, przekazuje wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami na adres: seed@nas.edu z DW na adres: ukraina@pan.pl.    

Proces recenzji jest dwuetapową procedurą wyboru wniosków opartą na ocenie merytorycznej. W pierwszej kolejności wnioski zostaną rozpatrzone przez PAN i NAS. Następnie, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z „Komisją Oceniającą” powołaną przez Akademię. Komisja Oceniająca przedstawi do zatwierdzenia przez Prezesów NAS i PAN listę rankingową wniosków rekomendowanych do finansowania.

Dofinansowanie i budżet

Maksymalne dofinansowanie wynosi do 900 000 PLN (ok. 200 000 USD) rocznie przez okres do trzech lat; łącznie do 2 700 000 PLN (ok. 600 000 USD).

Wstępne umowy będą obowiązywać przez 12 miesięcy z możliwością przedłużenia, z zastrzeżeniem zadowalającej oceny raportów z postępów prac i dostępnością środków finansowych. 

Budżet może obejmować:    

 • miesięczne wynagrodzenie współmierne do doświadczenia badawczego,
 • dodatek mieszkaniowy w Polsce,
 • wydatki na badania: podróże, konferencje, drobny sprzęt (poniżej 10 000 zł), materiały i zaopatrzenie badawcze, dostęp do aparatury badawczej, koszty publikacji itp., lub inne uzasadnione wydatki.

Dodatkowe informacje

Wszelkie pytania należy kierować na adres Organizatora: ukraina@pan.pl

 

#naukowcy #PAN #PolskaAkademiaNauk #Ukraina #wsparcie

stopka strony