Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży


Dotacje PNWM wpółfinansują działania mające na celu nawiązywanie kontaktów między młodzieży polską i niemiecką

Dotacje PNWM współfinansują projekty, których celem jest integracja młodzieży z Polski i Niemiec oraz – w przypadku projektów trójstronnych – z krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji.

Program rozróżnia też wymianę szkolną i pozaszkolną, ale uwaga: po stronie polskiej w wymianie szkolnej partnerem nie musi być szkoła, a w pozaszkolnej – może nim być.

Obszar wymian skupia się wokół historii, kultury i życia codziennego, ale ich tematyka może być bardzo różna. Warsztaty cyrkowe, plener artystyczny, spotkanie fanów piłki nożnej, hokej na trawie? – jak najbardziej. Nawet w wymianie szkolnej program nie musi być realizowany w szkole. Najważniejsze, aby młodzież aktywnie uczestniczyła w planowaniu treści projektu i, oczywiście, w jego realizacji.

Wymagania:
– młodzież biorąca udział w wymianie musi mieć co najmniej 12 lat (w rejonie przygranicznym także osoby poniżej 12 roku życia) i nie więcej niż 26 lat;
– należy zadbać o balans, czyli, w miarę możliwości, równą liczbę uczestników z obu krajów;
– trzeba mieć opiekuna lub opiekunów – adekwatnie do liczby uczestników

Partnerzy
W wymianie pozaszkolnej organizatorem spotkania po stronie niemieckiej mogą być: stowarzyszenie, instytucja publiczna, organizacja pożytku publicznego lub osoba prywatna. Po stronie polskiej może to być (również) szkoła. W wymianie szkolnej po stronie niemieckiej partnerem jest szkoła, a organizatorami wymiany nauczyciele, którzy sprawują opiekę nad uczestnikami. Polskim partnerem nie musi być szkoła. W przypadku trójstronnych spotkań młodzieży uczestnikami mogą być również młodzi ludzie z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy (Partnerstwo Wschodnie) oraz Rosji, a projekty mogą się odbywać w Polsce, Niemczech lub kraju trzecim. Jak sama nazwa wskazuje, partnerami w tych projektach może być młodzież z Polski, Niemiec i jednego z wymienionych krajów.

Czas trwania
Co najmniej 4 i nie więcej niż 28 dni (w rejonie przygranicznym także poniżej 4 dni).

Wysokość dofinasowania
Maksymalnie dofinansowanie może stanowić 75% budżetu projektu. Wsparcie PNWM wyklucza równoczesne dofinansowanie ze środków MEN-u oraz programu Erasmus+ Młodzież. Dofinansowanie może także objąć wizytę przygotowawczą i podsumowującą.

PNWM przyznaje dofinansowanie do kosztów programu (dla gospodarzy) oraz do kosztów podróży (dla gości) według stawek ryczałtowych przyznawanych na osobę i dzień. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od liczby uczestników projektu, długości trwania programu oraz rodzaju zakwaterowania (prywatnie u rodziny goszczącej; schronisko/hotel; placówka kształceniowa). Nie ma przy tym znaczenia, czy zaplanowany przez wnioskodawców program będzie kosztował 5 000 złotych czy 25 000 złotych –  wysokość dofinansowania w oparciu o powyższe wskaźniki będzie zawsze taka sama.

Jak aplikować:
online, poprzez system OASE lub tradycyjnie, wypełniając formularz wspólnego wniosku i składając go do jednostki centralnej PNWM.

Terminy składania wniosków: najpóźniej trzy miesiące przed rozpoczęciem projektu.

Więcej informacji na stronie fundatora.

#kultura #demokracja #ngo #studenci #nauczyciele #młodzież #wymiany #organizacje #osoby