Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (Spotkania młodzieży)


Dotacje PNWM dofinansowują działania mające na celu nawiązywanie kontaktów między młodzieżą polską i niemiecką oraz umożliwienie nowych inicjatyw.

Dotacje PNWM współfinansują projekty, których celem jest integracja młodzieży z Polski i Niemiec. W przypadku projektów trójstronnych – do młodzieży z Polski i Niemiec może dołączyć młodzież z trzeciego kraju – obojętne czy to kraj europejski, czy pozaeuropejski. Dla spotkań trójstronnych w Polsce lub w Niemczech obowiązują zasadniczo te same wymagania, co dla dwustronnych spotkań polsko-niemieckich.

PNWM oferuje wsparcie oraz dotacje w podziale na dwa obszary - wymianę szkolną i pozaszkolną:

 • wymiana szkolna (gdy niemiecki partner jest szkołą lub w projekcie biorą udział nauczyciele – w roli współorganizatorów lub opiekunów – oddelegowani do tego zadania przez szkołę);
 • wymiana pozaszkolna (gdy partner niemiecki nie jest szkołą).

Po stronie polskiej w wymianie szkolnej partnerem nie musi być szkoła, a w pozaszkolnej – może nim być.

PNWM wspiera m. in. następujące rodzaje i formy szkolnej i pozaszkolnej wymiany młodzieży:

 • Wspólne projekty mające charakter spotkań młodzieży (również online);
 • Programy specjalistyczne/programy dla animatorów (w celu intensyfikacji i doskonalenia współpracy organizacji i instytucji zajmujących się wymianą młodzieży PNWM;)
 • Projekty w regionie przygranicznym;
 • Projekty trójstronne;
 • Konkursy służące osiąganiu celów PNWM;
 • Praktyki i hospitacje.

PNWM dotuje spotkania młodzieży tak różnorodne w tematyce i formie, jak różnorodne są zainteresowania młodych ludzi – od warsztatów teatralnych przez międzyszkolne projekty ekologiczne po mecze hokeja na trawie.

Wymagania:
– młodzież biorąca udział w wymianie musi mieć co najmniej 12 lat i nie więcej niż 26 lat (warunek ten nie dotyczy kierowników grup, nauczycieli, osób organizujących wymianę i opiekunów);
– należy zadbać o balans, czyli, w miarę możliwości, równą liczbę uczestników z obu krajów;
– trzeba mieć opiekuna lub opiekunów – adekwatnie do liczby uczestników.

Kto może aplikować
W wymianie pozaszkolnej organizatorem spotkania po stronie niemieckiej mogą być: stowarzyszenie, instytucja publiczna, organizacja pożytku publicznego lub osoba prywatna. Po stronie polskiej może to być (również) szkoła. 

W wymianie szkolnej po stronie niemieckiej partnerem jest szkoła, a organizatorami wymiany nauczyciele, którzy sprawują opiekę nad uczestnikami. Polskim partnerem nie musi być szkoła. 

W przypadku trójstronnych spotkań młodzieży uczestnikami mogą być również młodzi ludzie z innych krajów. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest przyznanie dofinansowania podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej. 

Czas trwania projektów
Dofinansowanie projektu jest możliwe tylko wtedy, jeśli projekt obejmuje co najmniej 4 pełne dni programu i najwyżej 3 miesiące. Dofinansowanie może obejmować maksymalnie 28 dni programu, a w przypadku praktyk najwyżej 3miesiące. 

Dofinansowanie
Na koszty programu składają się w szczególności koszty zakwaterowania, wyżywienia, transport w miejscu realizacji projektu, bilety wstępu, materiały robocze, ewent. honoraria związane z programem. Dotacja PNWM nie obejmuje zakupu środków trwałych.

Z reguły stosowane są dotacje w formie stawek zryczałtowanych. W uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach może zostać przyznane, dofinansowanie do pełnej kwoty. W takich sytuacjach podmiot winien wnieść odpowiedni wkład własny, w tym również w formie opłat pobieranych od uczestników. Jeżeli projekty realizowane są na zlecenie lub przy współpracy z PNWM, albo są to projekty podmiotów niepublicznych, którymi PNWM jest szczególnie zainteresowana ze względów merytorycznych, to w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się całkowite pokrycie kosztów.

Realizacja projektów w czasie, w którym konieczne jest zachowanie reżimu sanitarnego, może spowodować powstanie wyższych kosztów programu oraz podróży (np. koszty zakwaterowania, większa liczba sal seminaryjnych, zakup maseczek i środków dezynfekujących, wybór innego środka lokomocji, itd.). Dlatego też PNWM wprowadza dodatkowe dofinansowanie w czasie pandemii oraz dofinansowanie do kosztów testów na koronawirusa. 

Jak aplikować:
Od 2020 r. wnioskodawcy składają wnioski, rozliczenia i wszelkie dokumenty wyłącznie online, poprzez portal OASE.

Terminy składania wniosków: 
Przez cały rok, ale najpóźniej trzy miesiące przed rozpoczęciem projektu.

Więcej informacji na stronie fundatora.

 

INDYWIDUALNA WYMIANA MŁODZIEŻY #2amongmillions 

Młodzi ludzie, którzy poznali się na projekcie wymiany młodzieży dofinansowanym przez PNWM i nadal utrzymują kontakt, mogą uzyskać dotację do kosztów odwiedzin.

Zasady:

 • w spotkaniu biorą udział maksymalnie 3 osoby: gospodarz i maksymalnie dwoje gości w wieku od 15 do 26 lat;
 • pobyt trwa od 4 do 14 dni;
 • uczestnicy/uczestniczki wymiany mogą swobodnie zaplanować program spotkania; ważne, aby w tym czasie lepiej poznać codzienność, kulturę, obyczaje i język kraju sąsiada;
 • jeśli gospodarz podejmuje gościa/ gości w swoim domu, rodzina goszcząca zapewnia nieodpłatnie nocleg, wyżywienie oraz stosowną opiekę;
 • gość/ goście we własnym zakresie dba/-ją o ubezpieczenie niezbędne na czas udziału w wymianie;
 • w programie #2amongmillions można wziąć udział maksymalnie dwa razy: raz w roli gościa, raz – gospodarza.

Organizatorzy zachęcają do planowania indywidualnych wymian na zasadzie wzajemności (wizyta i rewizyta); nie jest to jednak warunek otrzymania dofinansowania;

Dofinansowanie:

 • zwrot kosztów podróży gościa/gości od miejsca zamieszkania do miejsca pobytu w Niemczech i z powrotem, maksymalnie o wartości równej cenie biletu kolejowego 2. klasy;
 • kieszonkowe dla gościa/gości w wysokości po 60 złotych na 1 dzień pobytu oraz dodatek na czas pandemii 15 złoty/dzień,
 • dofinansowanie do kosztów testu na obecność koronawirusa.

Formularz aplikacyjny dostępny na stronie programu. 

Więcej informacji na stronie fundatora.

#kultura #demokracja #ngo #studenci #nauczyciele #młodzież #wymiany #organizacje #osoby

stopka strony