Razem w Klasie - Przestrzenie Dobrostanu


Granty dla szkół w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców na dostosowanie przestrzeni, która będzie służyła większej dbałości o dobrostan psychiczny uczniów. 

Kto może aplikować

Konkurs skierowany jest do szkół zapisanych do programu Razem w Klasie. Zapisu szkoły do programu można dokonać w każdej chwili do momentu zgłoszenia Projektu poprzez formularz https://forms.gle/8zQa9NsEyKBWD9Ys8

Zasady

Celem Konkursu jest sfinansowanie 35 zgłoszonych Projektów, które:

  • umożliwiają dostosowanie przestrzeni szkolnej w placówce do potrzeb uczniów;
  • służą większej dbałości o dobrostan psychiczny uczniów;
  • będą stworzone przy aktywnym udziale zarówno uczniów polskich, jak i z doświadczeniem migracji i uchodźstwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z Ukrainy, którzy uczą się w danej szkole.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. I etap trwa do momentu wpłynięcia pierwszych 400 zgłoszeń, które zostaną ocenione pozytywnie pod względem formalnym, jednak nie dłużej niż do 27 marca. Spośród zgłoszeń zostanie wybrane 70 szkół, które zostaną zaproszone do II etapu rekrutacji. 

Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu rekrutacji są zobowiązani wziąć udział w webinarze dotyczącym pracy w szkole metodą design thinking w dniu 24 kwietnia (w godzinach popołudniowych). 

Formalności aplikacyjne

Zgłoszenia dokonuje pracownik szkoły, która jest zapisana do programu Razem w Klasie. Zgłaszającym może być: dyrektor, nauczyciel, pedagog lub inny pracownik szkoły. 

Aby zgłosić swój pomysł na projekt, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Dofinansowanie

Szkoła otrzyma grant w wysokości 8 000 tys. złotych. Szkoły, w których dzięki grantowi realizowany będzie Projekt, uzyskają poza finansowaniem także wsparcie szkoleniowe i konsultacyjne dla grona pedagogicznego.

Budżet

Zostanie przyznanych 35 grantów o łącznej wartości 280 000 tys. zł 

#szkoła #uczniowie #dobrostan #zmiana #klasa

stopka strony