Granty -

Staże w Europejskim Banku Centralnym


Płatne staże w Europejskim Banku Centralnym dla studentów i absolwentów takich kierunków jak ekonomia, finanse, administracja, prawo, lingwistyka i kierunki pokrewne.

Europejski Bank Centralny (EBC) pełni funkcję banku centralnego dla krajów, które przyjęły europejską walutę. Polski w strefie euro nie ma, ale szanse na przyjęcie na staż Polacy mają takie same jak obywatele krajów, które przyjęły unijną walutę.

W chwili obecnej trwają nabory na staże:

  • w Departamencie Statystyki Zagranicznej i Rachunków Sektorowych. Staż skierowany jest do doktorantów co najmniej drugiego roku studiów. Wymagany tytuł magistra w dziedzinie ekonomii, ekonometrii, statystyki, matematyki, nauk społecznych lub innej korespondującej dyscyplinie z co najmniej dwuletnim okresem studiów doktoranckich na danym kierunku. Termin zgłoszeń upływa 23 czerwca.
  • dla prawników-lingwistów z angielskim, niemieckim, francuskim lub słoweńskim jako językiem głównym (znajomość na poziomie C2). Wymagany minimum licencjat w dziedzinie prawa uzyskany ze studiów, na których zajęcia prowadzone są w danym języku głównym.. Termin zgłoszeń upływa 25 czerwca.
  • w Departamencie Zarządzania w Dyrekcji Generalnej. Wymagany licencjat z finansów, ekonomii, administracji, prawa, rachunkowości, inżynierii lub innym pokrewnym kierunku, a także podstawowa wiedza na temat regulacji finansowych lub analizy ryzyka w dziedzinie bankowości. Termin zgłoszeń upływa 7 lipca.
  • w Departamencie Spraw Międzynarodowych i Europejskich. Staż skierowany jest do osób, które uzyskały tytuł licencjata, magistra lub doktorantów co najmniej drugiego roku studiów w dziedzinie ekonomii, nauk politycznych, studiów europejskich, finansów, prawa lub innej korespondującej dyscyplinie. Ponadto wymagane jest dobre zrozumienie podstaw i funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej, a także najnowocześniejszych narzędzi i technik analitycznych, zgodnie z aktualnymi standardami akademickimi. Termin zgłoszeń upływa 7 lipca.

Szczegóły znajdziesz na tej stronie.

Cel:
Zasadniczym celem staży jest zapewnienie stażystom możliwości praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów oraz zdobycia cennego doświadczenia w unijnej instytucji.

Kto może aplikować:
Kandydaci muszą spełniać następujące wymagania:
- mieć co najmniej 18 lat;
- być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa przystępującego;
- biegle posługiwać się językiem angielskim oraz innym językiem urzędowym Unii;
- posiadać dyplom co najmniej pierwszego stopnia studiów wyższych (licencjat);
- posiadać maksymalnie 12 miesięcy doświadczenia zawodowego;
- w przypadku wcześniejszego odbywania praktyki nie powinna ona przekraczać 6 miesięcy;

Kandydaci nie mogą być byłymi ani obecnymi stażystami lub pracownikami EBC.

Zasady:
Zakres obowiązków zależy od konkretnej jednostki, w której realizowany jest staż, mogą to być m. in. badania i przygotowywanie szkiców raportów, opracowywanie danych statystycznych czy uczestnictwo w studiach ad hoc.

Staże w EBC trwają od trzech do sześciu miesięcy z możliwością jednorazowego przedłużenia trwania praktyki o kolejne dwanaście miesięcy.

Praktykanci otrzymują miesięczne dofinansowanie oraz ubezpieczenie od wypadków przy pracy. Dodatkowo EBC może w uzasadnionych przypadkach pokryć koszty podróży i zakwaterowania.

Dofinansowanie:
Stypendium wynosi 1070 EUR miesięcznie. Stypendium zostaje podwyższone do 1940 EUR miesięcznie dla stażystów, którzy ukończyli co najmniej dwa lata studiów doktoranckich i ubiegają się o wakat wymagający takiego poziomu kwalifikacji.

Formalności aplikacyjne:
Aplikacje wraz z dokumentacją uzupełniającą można składać poprzez dedykowany system on-line.


Więcej informacji

#praktyki #staże #studenci #absolwenci #europejski #bank #centralny #ekonomia