Granty -

Staże w Europejskim Banku Centralnym


Staże w Europejskim Banku Centralnym dla studentów i absolwentów takich kierunków jak ekonomia, finanse, administracja, prawo, zasoby ludzkie czy lingwistyka

Europejski Bank Centralny (ECB) oferuje praktyki studentom ekonomii, finansów, administracji, prawa, zasobów ludzkich, lingwistyki i podobnych kierunków. Kandydaci powinni być studentami studiów magisterskich lub doktoranckich. W wyjątkowych przypadkach w praktykach mogą brać udział studenci studiów licencjackich.

Praktyki w EBC trwają od trzech do dwunastu miesięcy. Zakres obowiązków waha się od badań i przygotowywania szkiców raportów do opracowywania danych statystycznych i uczestnictwa
w studiach ad hoc.

W ciągu roku ECB oferuje wiele praktyk. Prowadzi też dwa regularne programy praktyk:
- program Student Research oferowany przez Dyrektoriat Generalny do spraw Badań - program Statistic Trainship oferowany przez Dyrektoriat Generalny do spraw Statystyki.

Program Student Research
Program przeznaczony dla ekonomistów o dużym potencjale odbywających studia doktoranckie i piszących prace doktorską. Wybrani kandydaci przeprowadzają badania na tematy ważne dla ECB i piszą referat o charakterze teoretycznym lub empirycznym, odpowiednią do zaprezentowania na wewnętrznym seminarium i opublikowania w ramach wydawnictw EBC.

Program Statistic Trainship
Program przeznaczony dla absolwentów (krótko po ukończeniu studiów) lub studentów bliskich ukończenia studiów z zakresu ekonomii, statystyki, finansów, administracji lub dziedzin pokrewnych. Wybrani kandydaci mają możliwość poznania pracy koncepcyjnej i statystycznej w środowisku ukierunkowanym przez politykę monetarną ECB. Praktykanci są również odpowiedzialni za jedno lub kilka zadań z zakresu zarządzania informacją, jakości danych przekazywanych do ECB jak również zadania statystyczno-analityczne, takie jak analizy szeregowe i ocena banków i rozwoju rynku finansowego. Praktykanci są zobligowani do napisania samodzielnej pracy o charakterze koncepcyjnym lub empirycznym, lub stworzenia aplikacji odpowiedniej do zaprezentowania na seminariach.

Praktykanci otrzymują miesięczne wynagrodzenie. Dodatkowo ECB pokrywa koszty podróży i zapewnia zakwaterowanie na czas praktyki. Praktykanci otrzymują dostęp do biblioteki, komputerów i stołówki ECB, jak również biorą udział w jednodniowym szkoleniu wprowadzającym organizowanym przez dział rekrutacji i rozwoju pracowników.

Kandydaci muszą

- mieć co najmniej 18 lat;
- biegle posługiwać się językiem angielskim oraz innym językiem urzędowym Unii;
- być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa przystępującego;
- posiadać dyplom co najmniej pierwszego stopnia studiów wyższych (licencjat) i potwierdzenie kwalifikacji;
- posiadać maksymalnie 12 miesięcy doświadczenia zawodowego;
- w przypadku wcześniejszego odbywania praktyki nie powinna ona przekraczać 6 miesięcy;
Kandydaci nie mogą być byłymi ani obecnymi stażystami lub pracownikami EBC.


Informacje i ogłoszenia o praktykach są publikowane na stronie internetowej EBC:

Aplikacje można składać on-line za pomocą dołączonego formularza.

#praktyki #studenci #praktyki