Granty -

Staże w Eurpoejskim Urzędzie Policji (Europol)


Europol poszukuje stażystów, którzy będą gotowi na podjęcie kilkumiesięcznych, płatnych  staży w głównej siedzibie agencji w Hadze.

Cel

Europejski Urząd Policji (Europol) to unijna agencja egzekwowania prawa, której zadaniem jest zwiększanie poziomu bezpieczeństwa w Europie poprzez zapewnianie pomocy organom ścigania w państwach członkowskich UE.
Do najważniejszych celów programu stażowego zalicza się:

  • zapewnienie stażystom unikalnego doświadczenia oraz wiedzy na temat działań Europolu (a także ogólnie instytucji Unii Europejskiej);
  • zapewnienie możliwości pracy w wielokulturowym i wielojęzycznym środowisku;
  • promowanie integracji europejskiej;
  • możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów i szkoleń;
  • wprowadzenie stażystów w dorosłe życie zawodowe.

Kto może aplikować:
Aplikować mogą osoby, które:

  • posiadają obywatelstwo jednego z krajów UE;
  • są studentami lub absolwentami studiów związanych z obszarem działania agencji (m.in. prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne);
  • znają bardzo dobrze co najmniej dwa języki UE, z których jednym jest j. angielski;
  • posiadają aktualne zaświadczenie o niekaralności.

O praktyki nie mogą ubiegać się osoby, które odbyły staż/szkolenie w innej agencji lub instytucji UE dłuższy niż 6 tygodni.

Konkretne wymagania podane są w poszczególnych ofertach.

Zasady współpracy:
Stażyści pracują 40 godzin tygodniowo przez minimum 3 i maksymalnie 6 miesięcy. Szczegółowe zasady współpracy mogą się różnić w zależności od oferty.
Od stażystów wymaga się przestrzegania instrukcji wydanych przez ich przełożonych oraz  przez HR. Muszą również przestrzegać wewnętrznych zasad regulujących funkcjonowanie Europolu, w szczególności zasad dotyczących bezpieczeństwa, poufności i ochrony danych.
Stażysta będzie zobowiązany do sporządzenia raportu końcowego z okresu stażu, podpisanego przez kierownictwo.

Dofinansowanie:
Stażyści otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości 830 EUR. Mogą również uzyskać zwrot kosztów podróży z i do Hagi na początku i na końcu stażu.

Termin i miejsce realizacji stażu:

Praktyki rozpoczynają się w różnych terminach, najwcześniej w lipcu. Stażyści pracują w centrali Europolu w Hadze w Holandii.

Więcej informacji

#staż #praktyki #europol #bezpieczeństwo #UE