Stypendium z ochrony środowiska w Niemczech


Stypendia dla absolwentów polskich szkół wyższych wszystkich kierunków studiów zawierających w swoim programie tematykę ochrony i zarządzania środowiskiem, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej.

Cele:
Celem programu stypendialnego Niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) jest realizacja projektów przyczyniających się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Polsce i w Niemczech oraz wspieranie rozwoju młodych specjalistów w szeroko rozumianej ekologii i ochronie środowiska. Partnerem programu w Polsce jest Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska.

Dofinansowane działania:
Stypendium umożliwia odbycie stażu w Niemczech (trwającego od 6 do 12 miesięcy) na uniwersytetach, w przedsiębiorstwach, instytucjach badawczych, urzędach, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych itp. Miejsce praktyki wybiera Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko.

Kto może ubiegać się o fundusze:
● posiadają tytuł magistra polskiej uczelni,
● uzyskali dyplom ukończenia studiów nie wcześniej niż w ostatnich trzech latach,
● nie ukończyli 31 roku życia,
● są na stałe zameldowani w Polsce.

Wysokość dofinansowania:
Stypendium wynosi 1060 euro miesięcznie, stypendium jest wolne od podatku. Fundacja dodatkowo finansuje koszty ubezpieczenia w Niemczech.

Wnioski o stypendium należy składać poprzez witrynę internetową DBU, w systemie on-line, po wcześniejszej rejestracji na stronie DBU www.dbu.de

Więcej informacji na stronie internetowej koordynatora.


#środowisko #absolwenci #praktyki #stypendia

stopka strony