Granty -

System Stypendialny Fundacji Grażyny i Wojciecha Rybka Pomoc i Nadzieja w Bydgoszczy


Wsparcie dla studentów o utrudnionym starcie społecznym i zawodowym ( ze względu na status rodzinny, zdrowotny lub sytuację losową), ze szczególnym uwzględnieniem uzdolnionej młodzieży nie mogącej liczyć na inne formy wsparcia i dalszą edukację oraz start w dorosłe życie.

Kto może aplikować

Stypendystą może być student studiów dziennych, pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, który:

  • osiągnął średnią ocen z ostatniego roku w wysokości co najmniej 4,0 lub posiada szczególne zdolności w kierunku zgodnym z wybranym kierunkiem studiów,
  • posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe (zwycięzcy i laureaci olimpiad i konkursów, publikacje),
  • średni dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym jest na tyle niski, że uniemożliwia pokrycie kosztów związanych z nauką,
  • został przyjęty na wybrany kierunek studiów w trybie dziennym.

Zasady

Stypendium przyznawane jest na okres 1 roku akademickiego. Stypendium wypłacane jest przez 9 miesięcy w roku akademickim, od października do czerwca. Wypłata stypendium następuje co miesiąc, przelewem bankowym na rachunek bankowy Stypendysty.

Wysokość stypendium przyznawana jest indywidualnie dla każdego Stypendysty. Stypendium wynosi od 300 zł do 800 zł miesięcznie.

Formalności aplikacyjne

Kandydat ubiegający się o stypendium składa do Zarządu Fundacji wypełniony i podpisany wniosek  wraz z wymaganymi załącznikami, w wersji papierowej lub elektronicznej. 

Więcej informacji na stronie organizatora.

stopka strony