Europejski Korpus Solidarności - Projekty solidarności


Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności ogłosiła terminy naborów na projekty solidarności w 2024 r. - 20 lutego i 1 października. Priorytety programu pozostają bez zmian: włączanie społeczne i różnorodność; ochrona środowiska, zrównoważony rozwój i działanie w dziedzinie klimatu; transformacja cyfrowa; uczestnictwo w życiu demokratycznym.

Działania solidarnościowe inicjują, opracowują i wdrażają wszyscy uczestnicy projektu, na każdym etapie jego realizacji. Powinny się one skupiać na problemach i wyzwaniach lokalnych społeczności.

Projekty mają charakter lokalny, ale jednocześnie powinny wyraźnie reprezentować „europejską wartość dodaną”, którą określają priorytety Europejskiego Korpusu Solidarności.

Realizacja projektów solidarnościowych ma wymiar edukacji pozaformalnej, młodzież angażująca się w codzienne działania zdobywa wiedzę, doświadczenia i umiejętności sprzyjające rozwojowi osobistemu, społecznemu i obywatelskiemu.

Kto może realizować projekty? 
Co najmniej 5-osobowe grupy młodzieży w wieku 18–30 lat, z państw członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z programem (Macedonia Północna, Islandia, Liechtenstein, Turcja). Wszyscy uczestnicy muszą być zarejestrowani w bazie Europejskiego Korpusu Solidarności.

Miejsce realizacji projektu:
Projekt powinien być realizowany w kraju zamieszkania wnioskodawcy. Jednak w przypadku gdy projekt dotyczy wyzwań transgranicznych, działania mogą być również realizowane w regionach transgranicznych z krajem zamieszkania wnioskodawcy.

Jak aplikować?
Wniosek do Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności składa:

  • Grupa, która będzie realizowała projekt. Jedna z osób młodych przyjmuje rolę przedstawiciela prawnego i odpowiedzialność za złożenie wniosku.
  • Dowolny organ publiczny lub prywatny ustanowiony zgodnie z prawem w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z programem w imieniu grupy, która będzie realizowała projekt.

Przed złożeniem wniosku
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. 

Wsparcie programu:
– koszty zarządzania projektem: stawka ryczałtowa 630 euro na miesiąc, czyli w zależności od długości trwania projektu - od 1260 do  7560 euro;
– koszty związane z zaangażowaniem osoby wspierającej: maksymalnie 12 dni w ciągu całego projektu; kwota ryczałtowa wynagrodzenia w Polsce wynosi 137 euro za dzień, bez zakresu godzinowego;
– koszty nadzwyczajne (udział osób z mniejszymi szansami, np. z niepełnosprawnością).

Etapy realizacji projektów:
– planowanie
– przygotowanie;
– realizacja działań;
– działania następcze: ocena działań, formalne uznanie efektów kształcenia pozaformalnego uczestników, wydawanie certyfikatów, jak również działania związane z upowszechnianiem i wykorzystaniem rezultatów projektu.

Czas trwania projektów: od 2 do 12 miesięcy.
 

Więcej informacji znajduje się w Polskim przewodniku po programie oraz na polskiej stronie programu.
 

#eks #aktywność #kultura #wyrównywanie #ngo #młodzież #inicjatywy #organizacje #osoby

stopka strony