Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży


Dofinansowanie bezpośrednich kontaktów i współpracy młodzieży polskiej i ukraińskiej na rzecz budowania przyjaznych, dobrosąsiedzkich relacji między społeczeństwami obu państw.

Program, którego zadaniem jest poznanie polsko- ukraińskiej kultury, tradycji oraz historii obu krajów, obalenie stereotypów oraz nawiązanie kontaktów między młodymi uczestnikami projektów. 


Priorytety PURWM na 2022 rok:

 • odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego;
 • wspieranie aktywnych postaw obywatelskich oraz podniesienie kompetencji młodzieży w kontekście jej udziału i zaangażowania w życie społeczne, w tym poprzez promocję  przedsiębiorczości i wolontariatu;
 • wzmacnianie współpracy oraz wymiana doświadczeń między osobami pracującymi z młodzieżą, ośrodkami oraz organizacjami młodzieżowymi w zakresie edukacji technicznej i branżowej z uwzględnieniem wdrażania technologii cyfrowych;
 • wzmacnianie inicjatyw młodzieży z  terytorialnych hromad Ukrainy oraz terenów wiejskich i małych miast Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem wyzwań współczesnego świata
 • wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez stworzenie warunków do otwartości i wzajemnego szacunku wśród młodzieży.


Możliwe działania:

 • wymiana młodzieżowa - format, którego celem jest wymiana myśli, idei, zainteresowań, realizowane poprzez różnorodne, spójne i logiczne metody edukacji pozaformalnej. Projekt może być realizowany na terenie jednego z państw (należy wybrać Polskę lub Ukrainę) i w swoim założeniu nie zawiera rewizyty;
 • spotkania młodzieżowe - format, którego celem jest organizacja wybranego wydarzenia (festiwal, konferencja, warsztaty, koncert itp.). Projekt może być realizowany na terenie obu państw, w dwóch różnych terminach w okresie 10 maja - 31 października (terminy muszą być zgodne z zasadami szczegółowymi konkursu wniosków);
 • projekty informacyjno-promocyjne (projekty informacyjne, promujące i upowszechniające dobre praktyki, publikacje) - format, którego celem jest stworzenie produktu informacyjno-promocyjnego na temat współpracy Polski i Ukrainy. Projekt może być realizowany na terenie obu państw, w dwóch różnych terminach w okresie 10 maja - 31 października (terminy muszą być zgodne z zasadami szczegółowymi konkursu wniosków).

Zasady szczegółowe projektów:

 • czas trwania wymian: 5-10 dni, z wyłączeniem podróży (w przypadku spotkań młodzieżowych i projektów promocyjno-informacyjnych projekt może być realizowany na terenie obu państw, w dwóch różnych terminach (dwa spotkania po 5 dni każde) w okresie 10 maja - 31 października);
 • wiek uczestników: 14-35 lat, osoby pracujące z młodzieżą niezależnie od wieku (opiekunowie/liderzy grup). Rada priorytetowo traktuje projekty, w których udział weźmie młodzież z mniejszymi szansami;
 • liczba uczestników: 10-40 osób, w tym liczba opiekunów zgodnie z prawem Polski/Ukrainy;
 • wizyta przygotowawcza: 2-3 dni robocze, maksymalnie 6 osób, po 3 z każdego kraju. Wizyta musi się odbyć najpóźniej 7 dni przed działaniem.

Kto może składać wnioski:
Wnioski mogą być składane przez zarejestrowane w Polsce i na Ukrainie, których działalność skierowana jest do młodzieży. Mogą to być organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne oraz samorządy terytorialne. Wnioskodawcami nie mogą być podmioty komercyjne.

Formalności aplikacyjne:

Każdy projekt powinien zostać złożony w systemie www.online.frse.org.pl wraz ze wszystkimi załącznikami.

ZASADY KONKURSU:

Zasady formalne.

Zasady jakościowe.

Zasady finansowe.

Dokumenty- wniosek, oświadczenia, umowa.

Projekty składane w ramach konkursu wniosków muszą zostać zrealizowane w okresie od 10 maja do 31 października 2022 roku. Należy założyć, że maj będzie przeznaczony na kontraktowanie umów projektów dofinansowanych w ramach konkursu.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach konkursu.

Dofinansowanie:

Proces finansowania projektów oparty jest na zasadzie jednostronnego finansowania. Oznacza to, że grupa koordynująca, niezależnie, czy jest grupą goszczącą, czy wysyłającą, aplikuje do swojej narodowej instytucji zarządzającej o środki finansowe na całość projektu, w tym także dla grupy partnerskiej.

Budżet wniosku wypełniany jest w EUR. Kurs EUR po którym zostaną wypłacone ewentualne środki, to kurs z miesiąca ogłoszenia konkursu wg kursu InforEuro na miesiąc grudzień 2021 r.: 1 EUR = 4,6962 PLN

Po otrzymaniu dofinansowania Narodowa Instytucja Zarządzająca wypłaci beneficjentom 90% otrzymanego dofinansowania. Pozostałe 10% zostanie wypłacone po rozliczeniu projektu.

Finansowanie dotyczy obu grup narodowych!

#aktywność #kultura #ngo #młodzież #wymiany #osoby

stopka strony