Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży


Dofinansowanie bezpośrednich kontaktów i współpracy młodzieży polskiej i ukraińskiej na rzecz budowania przyjaznych, dobrosąsiedzkich relacji między społeczeństwami obu państw.

Program, poprzez dofinansowanie realizacji wspólnych, polsko-ukraińskich projektów ma za zadanie wspierać poznanie kultury, tradycji oraz historii obu krajów, obalenie stereotypów oraz nawiązanie kontaktów między młodymi uczestnikami projektów. Dodatkowo punktowane będą projekty włączające osoby z mniejszymi szansami.

Priorytety
Każdego roku ustalane będą priorytety programu, które określą specyfikę tematów projektów. Priorytetami w roku 2021 są:
  – odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego;
  – wspieranie aktywnych postaw obywatelskich oraz podniesienie kompetencji młodzieży w kontekście jej udziału
      i zaangażowania w życie społeczne, w tym poprzez promocję  przedsiębiorczości i wolontariatu;
  – wzmacnianie współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie edukacji technicznej i branżowej;    
  – wzmacnianie inicjatyw młodzieży z terenów wiejskich i małych miast z uwzględnieniem wyzwań współczesnego świata.
  – wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez stworzenie warunków do otwartości i tolerancji wśród młodzieży.
   
 

Uczestnicy
W projektach może brać udział młodzież (14-35 lat) oraz osoby pracujące z młodzieżą, od 10 do 40 osób, łącznie z opiekunami (ich liczba musi być zgoda z prawem danego kraju).

Dofinansowywane działania
Program umożliwia zdobycie środków na realizację trzech różnych działań:
1. Wymiany młodzieżowe, odbywające się w jednym z państw: projekty realizowane metodą edukacji pozaformalnej mogą dotyczyć współnych zainteresowań, wymiany myśli, idei. Czas realizacji projektu: 5-10 dni. To działanie nie zakłada rewizyty;
2. Spotkania młodzieżowe: organizacja wydarzenia (festiwalu, konferencji, warsztatów i in.). Projekty mogą być realizowane na terenie obu państw, w dwóch różnych terminach, w terminie od 1 maja do 31 października. W przypadku projektów realizowanych na terenie dwóch państw każde ze spotkań musi trwać 5 dni;
3. Projekty informacyjno-promocyjne: upowszechnianie dobrych praktyk, publikacje i inne działania, których efektem jest stworzenie produktu informacyjno-promocyjnego dotyczącego współpracy Polski i Ukrainy. Czas i miejsce realizacji projektu są takie, jak w punkcie 2.

W ramach projektu można zaplanować wizytę przygotowawczą: maksymalnie 2-3 dni robocze, maksymalnie 6 osób, po 3 z każdego kraju. Wizyta może się odbyć najpóźniej 7 dni przed zaplanowanymi działaniami projektowymi.

Kto może składać wnioski
Wnioski składać mogą organizacje, których działalność skierowana jest do młodzieży i nie jest nastawiona na zysk: organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne oraz samorządy terytorialne.

Jak aplikować
Organizacje polskie wnioskują do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a ukraińskie – do Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy.

Więcej informacji na stronie organizatora.

#aktywność #kultura #ngo #młodzież #wymiany #osoby