Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży


Dofinansowanie bezpośrednich kontaktów i współpracy młodzieży polskiej i ukraińskiej na rzecz budowania przyjaznych, dobrosąsiedzkich relacji między społeczeństwami obu państw.

Cel

Głównym celem Programu  jest poznanie polsko-ukraińskiej kultury, tradycji oraz historii obu krajów, obalenie stereotypów oraz nawiązanie kontaktów między młodymi uczestnikami projektów. 

Kto może aplikować

Wnioski mogą być składane przez zarejestrowane zgodnie z prawem Polski lub Ukrainy podmioty, których działalność skierowana jest do młodzieży. Mogą to być organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne oraz samorządy terytorialne. Wnioskodawcami nie mogą być podmioty komercyjne. Niniejsze przepisy stosuje się odpowiednio do organizacji partnerskich.

Środki finansowe przyznane przez Narodowe Instytucje Zarządzające nie mogą przynosić zysków podmiotom realizującym projekt ani stanowić ich dochodu.

Zasady

Wariant projektu:
Projekty można realizować w ramach dwóch niezależnych wariantów:

  • wariant A - realizacja projektu z młodzieżą ukraińską i organizacją partnerską z Ukrainy (przyjazd grupy ukraińskiej z Ukrainy do Polski);
  • wariant B - realizacja projektu z młodzieżą ukraińską przebywającą w Polsce bez udziału organizacji partnerskiej.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach konkursu.

Uczestnicy:
Najważniejszymi adresatami PURWM są młodzi ludzie i osoby pracujące z młodzieżą – uczestnicy projektów oraz opiekunowie młodzieżowi. Rada priorytetowo traktuje projekty, w których udział weźmie młodzież z mniejszymi szansami.

Wiek uczestników: 
14-35 lat, osoby pracujące z młodzieżą niezależnie od wieku (opiekunowie/liderzy grup). 

Liczba wszystkich uczestników: 
10-40 osób, w tym liczba opiekunów zgodnie z prawem Polski/Ukrainy.

Czas trwania działań projektu:
5-10 dni, z wyłączeniem podróży w terminie od 1 maja do 31 października 2024 r.

Miejsce realizacji działań: 
Polska.

W roku 2024 priorytety Funduszu to:

  • odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego;
  • rozwój kompetencji młodzieży w dziedzinie przedsiębiorczości oraz wsparcie przedsiębiorczych inicjatyw młodzieży;
  • wzmacnianie współpracy oraz wymiana doświadczeń między osobami pracującymi z młodzieżą, ośrodkami oraz organizacjami młodzieżowymi w zakresie edukacji technicznej i branżowej z uwzględnieniem wdrażania technologii cyfrowych;
  • Wspieranie inicjatyw młodzieżowych mających na celu przezwyciężenie konsekwencji wojny Rosji przeciwko Ukrainie, pomoc młodym ludziom pokrzywdzonym w wyniku rosyjskiej agresji w Ukrainie, w tym poprzez wolontariat, oraz wykorzystanie najlepszych praktyk i doświadczeń w celu odbudowy Ukrainy;
  • wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez stworzenie warunków do otwartości i wzajemnego szacunku wśród młodzieży.

  Należy wybrać jeden z priorytetów.

Formalności aplikacyjne

Projekty należy składać w systemie www.online.frse.org.pl wraz ze wszystkimi załącznikami.

Dofinansowanie

Proces finansowania projektów oparty jest na zasadzie jednostronnego finansowania. Oznacza to, że grupa koordynująca, niezależnie, czy jest grupą goszczącą, czy wysyłającą, aplikuje do swojej narodowej instytucji zarządzającej o środki finansowe na całość projektu, w tym także dla grupy partnerskiej.

Budżet wniosku wypełniany jest w EUR. Kurs EUR po którym zostaną wypłacone ewentualne środki, to kurs z miesiąca ogłoszenia konkursu wg kursu InforEuro na miesiąc styczeń 2024 r.: 1 EUR = 4,3355 PLN

Po otrzymaniu dofinansowania Narodowa Instytucja Zarządzająca wypłaci beneficjentom 90% otrzymanego dofinansowania. Pozostałe 10% zostanie wypłacone po rozliczeniu projektu.

Finansowanie dotyczy obu grup narodowych!

Więcej informacji.

#aktywność #kultura #ngo #młodzież #wymiany #osoby #Ukraina

stopka strony