Europejski Korpus Solidarności - Projekty wolontariatu


Oferty pracy społecznej umożliwiające młodym Europejczykom zdobywanie nowych umiejętności, kompetencji i doświadczeń oraz rozwój osobisty, społeczny, obywatelski i zawodowy. 

UWAGA: niniejszy wpis przedstawia terminy aplikowania dla organizacji. Uczestników obowiązują terminy zgłaszania się właściwe dla konkretnych projektów dostępnych w bazie (nabór prowadzony jest cały czas). 

Realizacja projektów odpowiada na potrzeby społeczności lokalnych, a jednocześnie zwiększa szanse wolontariuszy na rynku pracy. 

Projekty wolontariatu dzielą się na:

1. Wolontariat indywidualny
Wolontariat w pełnym wymiarze godzin na rzecz społeczności lokalnej, w ramach codziennej pracy organizacji przyjmującej wolontariusza.
Miejsce realizacji projektu: w kraju lub za granicą (projekty krajowe lub międzynarodowe).
Czas trwania: od 2 tygodni do 12 miesięcy (wolontariat krótkoterminowy:14-59 dni; wolontariat długoterminowy: 60-366 dni).

2. Zespoły wolontariuszy
Projekty realizowane przez co najmniej 5 uczestników na działanie zespołu wolontariuszy pochodzących z co najmniej 2 różnych państw, z których 1 jest państwem członkowskim UE lub państwem trzecim stowarzyszonym z programem. Co najmniej ¼ wolontariuszy powinna legalnie zamieszkiwać w innym kraju niż kraj, w którym odbywa się działanie. 
Projekty tego typu są dobrą formą włączania w działania społeczne osób z mniejszymi szansami. W celu przygotowania działań angażujących osoby młode o mniejszych szansach można zorganizować tzw. wizyty przygotowawcze.
Miejsce realizacji projektu: w kraju lub za granicą (projekty krajowe lub międzynarodowe). 
Czas trwania: od 2 tygodni do 2 miesięcy.

Projekty wolontariackie Europejskiego Korpusu Solidarności skierowane są do:
1. Organizacji, prywatnych lub publicznych, z państw członkowskich UE; państw EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia; państw kandydujących do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej; krajów partnerskich.
UWAGA: działania krajowe powinny charakteryzować się wyraźną europejską wartością dodaną oraz uzupełniać istniejące mechanizmy krajowe. Projekty, które obejmują działania krajowe o niewielkiej lub zerowej europejskiej wartości dodanej, nie będą uznane jako istotne z punktu widzenia Korpusu.
2. Uczestników indywidualnych – młodych wolontariuszy w wieku 18–30 lat, zarejestrowanych w bazie EKS.

Wsparcie programu
1. Dla organizacji – koszty koordynacji i zarządzania projektem;
2. Dla uczestników – koszty podróży (w przypadku wyboru opcji podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu otrzymuje się dodatkowe dofinansowanie z tytułu spełnienia wymogów „green travel”), kieszonkowe, koszty utrzymania (zakwaterowanie i wyżywienie), wsparcie językowe, ubezpieczenie, koszty wizyty przygotowawczej, koszty nadzwyczajne (np. koszty wizowe), oraz w zakresie włączania społecznego (dla osób z mniejszymi szansami, np. dla osób z niepełnosprawnością).

Wybór uczestników
Organizacje wybierają wolontariuszy spośród osób zarejestrowanych, posiadających konto na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności. Profil EKS posiadają również organizacje realizujące projekty.

Zakres zadań organizacji zależy od jej roli w projekcie:

  • Organizacja wspierająca: wsparcie, przygotowanie i/ lub szkolenie uczestników przed wyjazdem, pośrednictwo w kontaktach pomiędzy wolontariuszami a organizacjami goszczącymi oraz zapewnienie wsparcia uczestników po powrocie z projektu.
    W przypadku, gdy organizacja przyjmująca nie może lub nie chce być odpowiedzialna za niektóre z obowiązków, mogą być one realizowane przez organizację wspierającą;
  • Organizacja przyjmująca: wszystkie czynności związane z przyjęciem wolontariusza, w tym opracowanie programu działań, zapewnienie doradztwa i wsparcia na wszystkich etapach realizacji (niektóre z tych zadań mogą realizowane przez organizację wspierającą);
  • Organizacja wiodąca (lead): zarządzanie projektem i jego koordynacja.

Przeczytaj poradnik „Pierwsze kroki w EKS”
Pierwsze kroki w EKS” to poradnik dla organizacji, który pomoże w uzyskaniu Znaku Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności.

Etapy realizacji projektów:
– planowanie;
– przygotowanie: ustalenia praktyczne, wybór uczestników, przygotowanie umów z partnerami i uczestnikami, przygotowanie językowe i międzykulturowe (w przypadku projektów międzynarodowych) oraz związane z zadaniami, które będą realizować uczestnicy jeszcze przed wyjazdem;
– realizacja działań;
– działania następcze: ocena działań, formalne uznanie efektów kształcenia uczestników, wydawanie świadectw uczestnictwa, jak również działania związane z upowszechnianiem i wykorzystaniem rezultatów projektu.

Wymagania dla organizacji
Wszystkie organizacje zaangażowane w działanie wolontariackie muszą posiadać ważny znak jakości. Znak jakości.
W realizację projektu muszą być zaangażowane:
- co najmniej 2 organizacje: przyjmująca i wspierająca w przypadku międzynarodowego wolontariatu indywidualnego;  
- co najmniej 1 organizacja przyjmująca w przypadku krajowego wolontariatu indywidualnego;
- co najmniej 1 organizacja przyjmująca lub wspierająca w przypadku zespołu wolontariuszy.
Wnioski o przyznanie Znaku jakości składa się do Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności. Organizacje partnerskie z krajów sąsiadujących z UE składają wnioski o przyznanie Znaku Jakości do odpowiednich Centrów Współpracy SALTO. Wnioski o przyznanie Znaku Jakości będzie można składać przez cały rok.

Przed złożeniem wniosku
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF). Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. 

Czas trwania projektów: do 24 miesięcy.


Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie oraz na polskiej stronie programu.

#eks #aktywność #kultura #demokracja #przedsiębiorczość #równeszanse #prawa #nauka #ngo #rasizm #wolontariat #młodzież

stopka strony