Europejski Korpus Solidarności - Projekty wolontariatu


Oferty pracy społecznej umożliwiające młodym Europejczykom zdobywanie nowych umiejętności, kompetencji i doświadczeń oraz rozwój osobisty, społeczny, obywatelski i zawodowy. 
 

Realizacja projektów odpowiada na potrzeby społeczności lokalnych, a jednocześnie zwiększa szanse wolontariuszy na rynku pracy.

Projekty wolontariatu dzielą się na:

1. Wolontariat indywidualny
Wolontariat w pełnym wymiarze godzin na rzecz społeczności lokalnej, w ramach codziennej pracy organizacji przyjmującej wolontariusza.
Miejsce realizacji projektu: w kraju lub za granicą (projekty krajowe lub międzynarodowe).
Czas trwania: od 2 do 12 miesięcy (w niektórych przypadkach osoby z mniejszymi szansami mogą realizować projekty trwające od 2 tygodni do 2 miesięcy).

2. Wolontariat grupowy 
Projekty realizowane przez grupy od 10 do 40 wolontariuszy, pochodzących z co najmniej dwóch różnych krajów. Projekty tego typu są dobrą formą włączania w działania społeczne osób z mniejszymi szansami.
Miejsce realizacji projektu: w kraju lub za granicą (projekty krajowe lub międzynarodowe). W przypadku realizacji przez organizację projektu krajowego co najmniej ¼ uczestników musi pochodzić z zagranicy.
Czas trwania: od 2 tygodni do 2 miesięcy.

Projekty wolontariackie Europejskiego Korpusu Solidarności skierowane są do:
1. Organizacji, prywatnych lub publicznych, z państw członkowskich UE; państw EOG: Norwegia, Lichtenstein, Islandia; państw kandydujących do UE: Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej; krajów partnerskich.
2. Uczestników indywidualnych – młodych wolontariuszy w wieku 18–30 lat, zarejestrowanych w bazie EKS.

Wsparcie programu
1. Dla organizacji – koszty koordynacji i zarządzania projektem;
2. Dla uczestników – koszty podróży (w przypadku wyboru opcji podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu otrzymuje się dodatkowe dofinansowanie z tytułu spełnienia wymogów „green travel”), kieszonkowe, koszty utrzymania (zakwaterowanie i wyżywienie), wsparcie językowe oraz w zakresie włączania społecznego (dla osób z mniejszymi szansami, np. dla osób z niepełnosprawnością), ubezpieczenie, koszty nadzwyczajne (np. koszty wizowe).

Wybór uczestników
Organizacje wybierają wolontariuszy spośród osób zarejestrowanych, posiadających konto na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności. Profil EKS posiadają również organizacje realizujące projekty.

Zakres zadań organizacji zależy od jej roli w projekcie:

  • Organizacja przyjmująca: wszystkie czynności związane z przyjęciem wolontariusza, w tym opracowanie programu działań, zapewnienie doradztwa i wsparcia na wszystkich etapach realizacji (niektóre z tych zadań mogą realizowane przez organizację wspierającą);
  • Organizacja wspierająca: wsparcie, przygotowanie i/ lub szkolenie uczestników przed wyjazdem, pośrednictwo w kontaktach pomiędzy wolontariuszami a organizacjami goszczącymi oraz zapewnienie wsparcia uczestników po powrocie z projektu.
    W przypadku, gdy organizacja goszcząca nie może lub nie chce być odpowiedzialna za niektóre z obowiązków, mogą być one realizowane przez organizację wspierającą;
  • organizacja wiodąca (lead).

Przeczytaj poradnik „Pierwsze kroki w EKS”

Pierwsze kroki w EKS” to poradnik dla organizacji, który pomoże w uzyskaniu Znaku Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności.

Etapy realizacji projektów:
– przygotowanie: ustalenia praktyczne, wybór uczestników, przygotowanie umów z partnerami i uczestnikami, przygotowanie językowe i międzykulturowe (w przypadku projektów międzynarodowych) oraz związane z zadaniami, które będą realizować uczestnicy jeszcze przed wyjazdem;
– realizacja projektu;
– kontynuacja: ocena działań, formalne uznanie efektów kształcenia uczestników, wydawanie świadectw uczestnictwa, jak również działania związane z upowszechnianiem i wykorzystaniem rezultatów projektu.

Wymagania dla organizacji
Organizacje goszczące i wspierające muszą posiadać Znak jakości.
W realizację projektu muszą być zaangażowane co najmniej dwie organizacje: goszcząca i wspierająca. W przypadku wolontariatu indywidualnego realizowanego w kraju lub wolontariatu grupowego w projekt może być zaangażowana tylko co najmniej jedna organizacja goszcząca.
Wnioski o przyznanie Znaku jakości składa się do Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności. Organizacje partnerskie z krajów sąsiadujących z UE składają wnioski o przyznanie Znaku Jakości do odpowiednich Centrów Współpracy SALTO. Wnioski o przyznanie Znaku Jakości będzie można składać przez cały rok.

Przed złożeniem wniosku
Pierwszym krokiem w procesie składania wniosku jest rejestracja w systemie EU_LOGIN.
Drugim krokiem jest rejestracja w systemie rejestru organizacji ORS – Organisation Registration System (następca systemu URF).  Rejestr w tym systemie kończy się przyznaniem numeru ID organizacji, czyli OID – Organisation ID. Organizacje posiadające już numer PIC, czyli poprzednika numeru OID, nie muszą się ponownie rejestrować. 

Czas trwania projektów: od 3 do 24 miesięcy.


Więcej informacji znajduje się w przewodniku po programie oraz na polskiej stronie programu.

#aktywność #kultura #demokracja #przedsiębiorczość #równeszanse #prawa #nauka #ngo #rasizm #wolontariat #młodzież

stopka strony