Granty – społeczeństwo obywatelskie

– nowy program – aktualizacja opis bazy 39 grantów
GrantSortuj malejąco Fundator Deadline
Bank Ambitnej Młodzieży (PL0010000273)
Fundacja Banku Zachodniego WBK dofinansowuje projekty, które pomagają rozwijać się młodym ludziom na płaszczyźnie edukacyjnej, obywatelskiej lub społecznej.
Fundacja Banku Zachodniego WBK Czekamy na nowy termin
Discover e-volunteering (PL0010000082)
Konkurs grantowy organizowany przez Fundację Dobra Sieć i Fundację Orange, mający na celu promowanie projektów społecznych realizowanych w internecie.
Fundacja Dobra Sieć i Fundacja Orange Czekamy na nowy termin
Dotacje Fundacji Charlesa Stewarta Motta (PL0010000224)
Dotacje na projekty promujące budowę społeczeństwa obywatelskiego i ochronę środowiska.
Fundacja Charlesa Stewarta Motta Stały nabór
Edukacja globalna. Regranting dla organizacji pozarządowych (PL0010000346)
Konkurs na realizację projektów w dziedzinie edukacji globalnej w miejscowościach do 500 tys. mieszkańców
Fundacja Edukacja dla Demokracji Czekamy na nowy termin
Erasmus+ Jean Monnet – Granty na projekty (PL0010000286)
Granty na wsparcie przedsięwzięć służących uatrakcyjnieniu nauczania o Unii Europejskiej na różnych etapach edukacji
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 25-02-2016
Erasmus+ Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim (PL0010000295)
Dofinansowanie dla europejskich organizacji pozarządowych lub sieci realizujących projekty w obszarze kształcenia i szkolenia lub młodzieży
Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Europa dla obywateli (2014–2020) (PL0010000382)
Program „Europa dla Obywateli” stanowi wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, władz samorządowych i organizacji eksperckich prowadzących działania promujące aktywne obywatelstwo, organizujących debaty i przedsięwzięcia służące refleksji nad obywatelstwem europejskim i demokracją, wspólnymi wartościami, historią i kulturą.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych 01-03-2016
Football People – małe granty na walkę z dyskryminacją (PL0010000274)
Akcja Football People umożliwia realizację działań podejmowanych na rzecz walki z dyskryminacją na stadionach i poza nimi. Małe granty na działania przyznawane są przez sieć FARE
Komisja Europejska Czekamy na nowy termin
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PL0010000097)
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wspiera projekty w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej organizacji pozarządowych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Czekamy na nowy termin
Fundusz Wyszehradzki - Standardowe Granty (PL0010000109)
Program wspiera finansowo współpracę kulturalną, wymiany naukowe i badania, edukację, wymiany młodzieżowe i współpracę transgraniczną.
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 15-03-2016
Granty Fundacji Anny Lindh (PL0010000502)
Konkurs grantowy dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, działających na rzecz dialogu międzykulturowego we współpracy z krajami z południowego obszaru regionu śródziemnomorskiego
Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu im. Anny Lindh Czekamy na nowy termin
Granty Międzynarodowej Fundacji Młodzieży (PL0010000503)
Fundacja wspiera programy mające na celu dostarczanie szerokiej gamy usług i wsparcia w dziedzinach takich jak: szkolenie zawodowe, edukacja prozdrowotna, rekreacja, tolerancja kulturowa, świadomość ekologiczna, budowanie postaw przywódczych, rozwiązywanie konfliktów oraz umiejętność podejmowania decyzji.
Międzynarodowa Fundacja Młodzieży Stały nabór
Granty PE na projekty informacyjne (PL0010000400)
Wsparcie dla projektów informacyjnych, których celem będzie zwiększenie znajomości Parlamentu Europejskiego; jego roli i sposobu działania.
Parlament Europejski Czekamy na nowy termin
IKEA FAMILY: Na rodzinę można liczyć (PL0010000572)
Program stypendiów dla młodzieży z niezamożnych rodzin, zaangażowanej społecznie: w projekty charytatywne, proekologiczne oraz kulturalne.
IKEA FAMILY Czekamy na nowy termin
Kluby Sportowe Orange (PL0010000565)
Program promuje i wspiera uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w podejmowaniu aktywności fizycznej w ramach różnorodnych dyscyplin
Orange Polska SA Czekamy na nowy termin
Konkurs PSG „Bezpiecznie TU i TAM” (PL0010000569)
Granty dla organizacji pozarządowych na realizację najlepszych projektów z zakresu poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnych
Polska Spółka Gazownictwa Czekamy na nowy termin
Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PL0010000219)
Roczny program rozwojowy dla liderek i liderów społeczeństwa obywatelskiego.
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Czekamy na nowy termin
Małe granty dla Polonii – wzmacnianie kontaktów z Polską (PL0010000309)
Program dofinansowuje polskie organizacje pozarządowe, które realizują projekty wzmacniające więzi i kontakty Polonii z Polską.
Stowrzyszenie Odra–Niemen Czekamy na nowy termin
Międzynarodowy młodzieżowy konkurs na esej (PL0010000434)
Konkurs Goi Peace Foundation i UNESCO dla młodych ludzi z całego świata. Celem konkursu jest inspirowanie społeczeństw do szukania sposobów na osiągnięcie pokoju na świecie
Fundacja Pokoju GOI Czekamy na nowy termin
Nagroda Społeczeństwa Obywatelskiego (PL0010000445)
Nagroda Społeczeństwa Obywatelskiego wyróżnia najbardziej wartościowe inicjatywy obywatelskie. Przyznawana jest co roku przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES).
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Czekamy na nowy termin
Nagrody "Pokój poprzez Sport” (PL0010000451)
Nagrody „Pokój poprzez Sport” przyznawane są inicjatywom sportowym i ludziom sportu, którzy przyczyniają się do budowania pokoju i stabilności społecznej w regionach dotkniętych biedą, następstwami konfliktów oraz brakiem spójności społecznej.
Organizacja "Pokój poprzez Sport” Czekamy na nowy termin
Najlepsze projekty współpracy transgranicznej Europy Wschodniej (PL0010000187)
Konkurs organizowany jest przy Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej i adresowany do wszystkich podmiotów realizujących projekty o charakterze rozwojowym na obszarze Europy Wschodniej, bez ograniczeń formalno-prawnych.
Urząd Miasta Lublin Czekamy na nowy termin
Obywatele dla Demokracji (PL0010000278)
Projekty z zakresu partycypacji obywatelskiej, nadzoru, przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniom oraz edukacji obywatelskiej dzieci i młodzieży
Fundacja im. Stefana Batorego Czekamy na nowy termin
Ojczysty – dodaj do ulubionych (PL0010000193)
„Ojczysty – dodaj do ulubionych” to program Narodowego Centrum Kultury wspierający projekty edukacyjno-animacyjne i popularyzujące wiedzę o języku polskim
Narodowe Centrum Kultury Czekamy na nowy termin
Otwarta Szkoła (PL0010000296)
Konkurs na organizację i realizację programu „Otwarta szkoła”, wspierającego najlepsze formy współpracy przedszkoli/szkół z organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania lokalnych inicjatyw społecznych
Ministerstwo Edukacji Narodowej Czekamy na nowy termin
Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji (PL0010000368)
Granty na realizację polsko-ukraińskich projektów dotyczących demokracji lokalnej i niezależnych mediów.
Fundacja Solidarności Międzynarodowej Czekamy na nowy termin
Praktyki w Fundacji im. Anny Lindh (PL0010000473)
Płatne praktyki w Fundacji im. Anny Lindh; ich celem jest wsparcie rozwoju krajowych sieci oraz najważniejszych projektów fundacji.
Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu im. Anny Lindh Czekamy na nowy termin
Praktyki w UNESCO (PL0010000484)
Nieodpłatne praktyki (trwające od 1 do 4 miesięcy) w siedzibie UNESCO dla studentów, badaczy i pracowników służby cywilnej.
UNESCO Stały nabór
Program RITA „Przemiany w Regionie” (PL0010000049)
Program „Przemiany w Regionie” wspiera demokratyczne i systemowe przemiany w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem oraz udział w kształtowaniu nowych elit i liderów zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Czekamy na nowy termin
Programy Fundacji Sorosa (PL0010000396)
Program praktyk dla studentów i absolwentów uczelni wyższych interesujących się ekonomią i zarządzaniem.
Open Society Institute & Soros Foundations Network Stały nabór
Solidarna szkoła (PL0010000322)
Celem jest zbiórka pieniędzy na stypendia dla bardzo zdolnych uczniów, których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie talentów i umiejętności.
Fundacja Świętego Mikołaja Czekamy na nowy termin
Staże w ONZ (PL0010000491)
Staże dla studentów ostatnich lat w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR).
Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka 30-04-2016
Stypendium im. bp. Jana Chrapka (PL0010000345)
Do wygrania indeksy na Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński.
Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia Czekamy na nowy termin
Tu mieszkam, tu zmieniam - konkurs grantowy (PL0010000370)
Konkurs grantowy wspierający inicjatywy, które przyczyniają się do pozytywnych zmian w społeczności lokalnej
Bank Zachodni WBK Czekamy na nowy termin
Węgiersko-Polski Program Współpracy Pozarządowej (PL0010000299)
Program wspierający współpracę obywatelską Polski i Węgier w ramach działań organizacji pozarządowych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czekamy na nowy termin
Wolontariat Polska Pomoc 2015 (PL0010000093)
Program dofinansowuje najlepsze projekty wolontariackie realizowane na rzecz jednego z krajów partnerskich, znajdujących się na liście Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czekamy na nowy termin
Wsparcie EYC dla międzynarodowych działań młodzieży (PL0010000426)
Europejskie Centra Młodzieży (EYC) w Strasburgu i Budapeszcie umożliwiają pozarządowym organizacjom młodzieżowych, sieciom i innym strukturom zaangażowanym w pracę z młodzieżą przeprowadzanie sesji studyjnych lub innowacyjnych, międzynarodowych lub wielostronnych projektów edukacyjnych
Rada Europy - Europejskie Centrum Młodzieży 01-04-2016
Zachować pamięć: polsko-niemieckie projekty młodzieżowe (PL0010000308)
Program wspierający polsko-niemieckie i trójstronne projekty młodzieżowe realizowane w miejscach pamięci związanych z nazistowskim terrorem
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Czekamy na nowy termin
„Architekci naszej rzeczywistości” - konkurs grantowy (PL0010000394)
Program dofinansowuje przedsięwzięcia, które przywracają pamięć o znanych-nieznanych bohaterach polskich miast: przedsiębiorcach, naukowcach, społecznikach
Fundacja Banku Zachodniego WBK Czekamy na nowy termin