Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

  • ul. Spartańska 1B
  • 02-637 Warszawa

KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu działania. Organem prowadzącym Ośrodek jest Minister Edukacji Narodowej.

KOWEZiU inspiruje, przygotowuje i koordynuje zadania w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego oraz nauczycieli szkół dla dorosłych.

W KOWEZiU są opracowywane i realizowane przedsięwzięcia edukacyjne związane z kolejnymi etapami przemian edukacyjnych w Polsce.

Ośrodek współpracuje z innymi centralnymi placówkami edukacyjnymi oraz instytucjami rządowymii organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą. Zajmuje się także gromadzeniem, przetwarzaniem i rozpowszechnianiem informacji pedagogicznej z zakresu kształcenia zawodowego.

The National Centre for the Support of Vocational And Continuing Education
The National Centre for the Support of Vocational and Continuing Education is a central, public, national-level institution providing professional development services for teachers subject to the Ministry of National Education.