News -

Budżet UE na 2019 rok zatwierdzony

Parlament Europejski głosami 451 europosłów zatwierdził założenia budżetowe Unii Europejskiej na 2019 rok. Nowy budżet to 165,8 mld euro w środkach na zobowiązania i 148,2 mld euro w środkach na płatności.


Zgodnie z propozycjami Komisji Jeana-Claude'a Junckera z czerwca i listopada 2018 roku priorytetami na 2019 rok będą kwestie związane z wspieraniem młodych, rozwojem innowacji i zarządzaniem migracją i granicami zewnętrznymi UE.

Prawie połowa środków – 80,5 mld euro na zobowiązania – zostanie przeznaczona na pobudzenie europejskiej gospodarki, zatrudnienia i konkurencyjności; 12,3 mld euro (10 proc. więcej niż w 2018 r.) trafi do puli programu „Horyzont 2020”; z kolei 57,2 mld euro zostanie przeznaczone na europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, które mają służyć zmniejszaniu różnic gospodarczych, zarówno w obrębie poszczególnych krajów, jak i między państwami członkowskimi.

2,8 mld euro przeznaczono na edukację w ramach programu Erasmus+ (20 proc. więcej niż w 2018 r.). Europejski Korpus Solidarności stworzy możliwości wolontariatu lub pracy w przypadku projektów w kraju lub za granicą i będzie dysponował budżetem 143 mln euro. Kolejne 350 mln euro w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych będzie przeznaczone na wsparcie w regionach o wysokiej stopie bezrobocia wśród młodzieży.

Zgodnie z obietnicą przewodniczącego Junckera w orędziu o stanie Unii z 2018 r. więcej zasobów w 2019 r. otrzymają Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna, Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu i inne agencje zajmujące się kwestiami granic i wiz.

Ponadto w budżecie na 2019 r. zapewnione zostaną niezbędne środki na Instrument Pomocy dla Uchodźców w Turcji, tak aby możliwe było nadal zapewnienie żywności, edukacji i zakwaterowania osobom uciekającym przed wojną w Syrii i w innych miejscach.

Porozumienie budżetowe opiera się na założeniu, że Wielka Brytania, po wystąpieniu z Unii 30 marca 2019 r., będzie nadal wnosiła wkład we wdrażanie budżetów Unii i będzie uczestniczyć w tym wdrażaniu do końca 2020 r., jak gdyby nadal była członkiem Unii.

Więcej informacji

stopka strony