News -

Erasmus+: nabór wniosków w Akcji 3

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w ramach Akcji 3 programu Erasmus+: Wsparcie w reformowaniu polityk – przyszłe inicjatywy - Europejskie eksperymenty polityczne na polu edukacji i szkoleń oraz młodzieży.


Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w ramach Akcji 3 programu Erasmus+: Wsparcie w reformowaniu polityk – przyszłe inicjatywy - Europejskie eksperymenty polityczne na polu edukacji i szkoleń oraz młodzieży.

Wśród szczegółowych celów zaproszenia są:
- promowanie międzynarodowej współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy właściwymi organami najwyższych szczebli w celu testowania i doskonalenia systemów wdrażania polityk, struktur i procesów o potencjalnie znaczącym wpływie,
- ułatwienie gromadzenia i analizy merytorycznej dowodów pozwalających właściwym władzom publicznym na ocenę i monitorowanie wdrażania innowacyjnych polityk,
- identyfikacja kluczowych kryteriów i warunków niezbędnych z punktu widzenia skutecznego wdrażania i monitorowania polityki,
- ułatwienie przenoszenia i skalowalności.

Priorytetowymi tematami zaproszenia są:
- ocena umiejętności o charakterze ogólnym w szkolnictwie podstawowym i średnim,
- praktyka w zakresie przedsiębiorczości w szkole,
- współpraca w zakresie wprowadzania innowacyjnych metod szybkiego i sprawnego uznawania dyplomów szkół wyższych z różnych krajów,
- zmniejszenie liczby nisko wykwalifikowanych dorosłych,
- wspieranie rozwoju i internacjonalizacja wolontariatu młodzieży.

Projekty składać mogą:
- organy władzy publicznej (ministerstwa lub podmioty równoważne) odpowiedzialne za edukację, szkolenia i sprawy młodzieży, działające na najwyższym krajowym lub regionalnym poziomie;
- publiczne lub prywatne organizacje i instytucje działające na polu edukacji, szkoleń i młodzieży;
- publiczne i prywatne organizacje i instytucje prowadzące działania związane z kształceniem, szkoleniami i/lub młodzieżą w innych sektorach społeczno-gospodarczych.

Wymaga się stworzenia partnerstwa obejmującego minimum cztery podmioty reprezentujące trzy kwalifikujące się kraje. Działania muszą rozpocząć się między dniem 1 grudnia 2014 r. a dniem 1 marca 2015 r. Czas trwania projektu wynosi od 24 do 36 miesięcy.

Łączny budżet dostępny na współfinansowanie projektów w ramach zaproszenia do składania wniosków wynosi 10 mln euro i został podzielony w następujący sposób:
- edukacja i szkolenia: 8 mln euro,
- młodzież: 2 mln euro.

Wkład finansowy UE nie może przekroczyć 75 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota dotacji na jeden projekt wyniesie 2 mln euro.

Terminy przyjmowania zgłoszeń:
- wnioski wstępne: dzień 20 maja 2014 r. – zgodnie z datą stempla pocztowego,
- wnioski pełne: dzień 2 października 2014 r. – zgodnie z datą stempla pocztowego.

Wnioski o dofinansowanie muszą być sporządzone w jednym z języków urzędowych UE i z wykorzysta­niem oficjalnego pakietu zgłoszeniowego. Należy upewnić się, że do złożenia wstępnego wniosku i pełnego wniosku zastosowano odpowiedni formularz.

Pakiet zgłoszeniowy jest dostępny w internecie pod adresem:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/prospective-initiatives-eacea-102014_en
stopka strony