News -

Erasmus+: wsparcie dla tworzenia ram politycznych

Instytucje i organizacje zajmujące się kształceniem ustawicznym oraz szkoleniami zawodowymi mogą ubiegać się o unijne dofinansowanie prac nad publicznymi strategiami w tym zakresie.


Projektowane działania powinny służyć zapewnieniu spójności i adekwatności usług w sektorze kształcenia ustawicznego i szkoleń zawodowych.

Chodzi m.in. o studia wykonalności, przeglądy przepisów, analizy kosztów i korzyści kształcenia ustawicznego i szkoleń zawodowych, a także współpracę z innymi krajami, międzynarodową wymianę dobrych i innowacyjnych praktyk oraz plany działań i prace przygotowawcze mające  na celu zaprojektowanie i wdrożenie skutecznych rozwiązań w sektorze.

Dofinansowanie może objąć również działalność badawczą, organizowanie forów, konferencji, seminariów i kampanii na rzecz zwiększania świadomości dotyczącego tego sektora.

O wsparce mogą się ubiegać organy krajowe lub organizacje wyznaczone przez organ krajowy odpowiedzialny za kształcenie i szkolenie zawodowe – w szczególności ministerstwa, partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i pracowników), przedsiębiorstwa, izby handlowe, prywatni lub publiczni organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego, centra badawcze itp.

Wniosek o dofinansowanie musi zostać złożony przez co najmniej dwa podmioty, pochodzące z przynajmniej dwóch różnych krajów uczestniczących w programie Erasmus+.

Maksymalne dofinansowanie z funduszy UE (akcja 3 programu Erasmus+) wyniesie 150 tys. euro w przypadku projektów trwających rok oraz 300 tys. euro w przypadku projektów realizowanych przez dwa lata.

Termin składania wniosków mija 30 kwietnia 2015 r.

Dodatkowe informacje na stronie Komisji Europejskiej oraz w bazie Eurodesku.

stopka strony