News -

Europarlament wzywa do działań

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie Gwarancji dla Młodzieży. Członkowie PE wezwali państwa członkowskie do szybkiego wdrożenia tego instrumentu.
W dokumencie podkreślono, że Gwarancje dla Młodzieży nie stanowią gwarancji uzyskania zatrudnienia. To raczej instrument, dzięki któremu wszyscy bezrobotni obywatele do 25. roku życia i absolwenci studiów do 30. roku życia będą mieli zapewnioną dobrą ofertę pracy, kontynuowania edukacji lub podjęcia stażu w ciągu czterech miesięcy od utraty zatrudnienia lub ukończenia szkoły.

Zdaniem europosłów, systemy Gwarancji dla Młodzieży powinny skutecznie poprawić sytuację młodych ludzi, którzy nie uczą się, nie pracują i nie szkolą (tzw. NEETs). Parlament Europejski wezwał Komisję i Państwa Członkowskie do opracowania przejrzystych celów i wskaźników, dzięki którym możliwe byłoby mierzenie efektywności i ocenienie wpływu Gwarancji dla Młodzieży na sytuację młodych. Parlament zamierza śledzić postępy we wprowadzaniu Gwarancji, wykorzystując ramy jakości, by zagwarantować, że wszystkie oferty pracy i staży przewidywać będą odpowiednią pensję, warunki pracy oraz spełniać standardy zdrowotne i bezpieczeństwa.

Członkowie Parlamentu Europejskiego z zadowoleniem przyjęli informację o przyznaniu 6 mld euro na realizację Inicjatywy w sprawie zatrudnienia młodzieży. Wskazali jednak, że koszt wdrożenia systemów Gwarancji dla Młodzieży tylko w strefie euro Międzynarodowa Organizacja Pracy szacuje na 21 miliardów euro. PE wezwał więc do zwiększenia funduszy na ten cel w budżecie UE. Rezolucję przyjęto większością 539 głosów. 103 europosłów było przeciw, 16 nie głosowało.

Więcej informacji na stronie:
www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20130607IPR11365/html/Wake-up-call-for-the-Council-before-the-next-summit
stopka strony