News -

Granty na reformy w edukacji

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków w ramach akcji 3. programu Erasmus+. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których celem jest wspieranie reform w dziedzinie polityki edukacyjnej.


O wsparcie mogą się ubiegać projekty współpracy służące zidentyfikowaniu, sprawdzeniu, rozwinięciu i ocenieniu nowych, innowacyjnych praktyk i polityk dotyczących kształcenia i szkolenia oraz działań na rzecz młodzieży.

W obszarze kształcenia i szkolenia wśród priorytetów Komisja wskazuje:
1. Niwelowanie dysproporcji w efektach uczenia się wywierających wpływ na osoby uczące się ze środowisk defaworyzowanych;
2. Poprawę jakości kształcenia dzięki przeprowadzaniu analizy procesu uczenia się i opracowaniu semantyki procesu uczenia się;
3. Promowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze nauczania i uczenia się opartego na współpracy;
4. Rozszerzanie (wirtualnych i fizycznych) infrastruktur instytucji edukacyjnych i szkoleniowych na programy nauczania dorosłych oraz zapewnianie możliwości udziału w modułowych zajęciach certyfikowanego uczenia się;
5. Poprawę jakości i zwiększanie doskonałości w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego;
6. Przeprowadzenie reformy szkolnictwa wyższego w celu zwiększenia jego różnorodności, zdolności reagowania i konkurencyjności.

W obszarze młodzieży priorytetem jest wykorzystywanie e-uczestnictwa jako narzędzia przyczyniającego się do wzmacniania pozycji osób młodych.
    
O dofinansowanie projektów mogą się starać krajowe, regionalne i lokalne organy publiczne odpowiedzialne za podejmowanie działań w obszarze kształcenia i szkolenia oraz działań na rzecz młodzieży, a także organizacje pozarządowe, ośrodki badań naukowych, szkoły, uniwersytety i inne instytucje oświatowe, izby handlowe, sieci, centra kwalifikacji, instytucje oceniające, organizacje handlowe i partnerzy społeczni, organizacje kulturalne, spółki i organizacje międzynarodowe.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 24 lutego 2015 r.

Więcej informacji w języku polskim w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej.
 

stopka strony