News -

iLEGEND - współpraca w globalnym społeczeństwie

Unia Europejska i Rada Europy połączyły siły, by skuteczniej promować edukację globalną. Tematyka ta trafić ma do programów nauczania.


Projekt iLEGEND (Intercultural Learning Exchange through Global Education, Networking and Dialogue) służyć ma rozwojowi edukacji globalnej poprzez promowanie dialogu, tworzenie sieci współpracy oraz budowanie potencjału i wymianę dobrych praktyk.

Przez najbliższe trzy lata projekt wspierać będzie inicjatywy edukacyjne na rzecz budowy pokojowych społeczeństw, zapewniających włączenie społeczne i równe traktowanie. Edukacja globalna ma zostać uwzględniona w programach nauczania, co pozwoli nauczycielom i pracownikom młodzieżowym przekazywać wiedzę i umiejętności umożliwiające zrozumienie, uczestnictwo i współdziałanie w ramach globalnego społeczeństwa.

Projekt, wdrażany przez Centrum Północ-Południe Rady Europy obejmować będzie m.in. szkolenia dotyczące praw człowieka, dialogu międzykulturowego i postaw obywatelskich, a także seminaria i warsztaty dla decydentów.

Dodatkowe informacje na stronie Rady Europy.

stopka strony