News -

Parlament też chce Gwarancji dla Młodzieży

Europarlamentarzyści przyjęli rezolucję, w której popierają pomysł uruchomienia "Gwarancji dla Młodzieży". Z inicjatywą zagwarantowania absolwentom szkół pracy, stażu lub dalszej nauki wystąpiła w grudniu Komisja Europejska.


Europarlamentarzyści przyjęli rezolucję, w której popierają pomysł uruchomienia Gwarancji dla Młodzieży. Z inicjatywą zagwarantowania absolwentom szkół pracy, stażu lub dalszej nauki wystąpiła w grudniu Komisja Europejska.

Gwarancja dla Młodzieży to system rozwiązań, dzięki którym młodzi ludzie do 25. roku życia oraz osoby przed 30. rokiem życia, które właśnie ukończyły naukę, będą miały zapewnione miejsce pracy, stażu lub praktyki, a w ostateczności – otrzymają ofertę dalszej nauki. Wszystko to w ciągu czterech miesięcy od momentu ukończenia szkoły lub utraty pracy.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego podkreślili, że Gwarancje dla Młodzieży, po ich uruchomieniu w poszczególnych krajach, powinny wyraźnie poprawić sytuację osób, które nie uczą się, nie szkolą i nie pracują (NEETs). Zdaniem europosłów wdrażane rozwiązania mogą być finansowane ze środków europejskich – szczególnie tam, gdzie stopa bezrobocia jest najwyższa.

Rezolucja PE wzywa państwa członkowskie do przeznaczenia odpowiednich środków na realizację inicjatywy i zaakceptowanie jej podczas obrad Rady ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych, które zaplanowano na 28 lutego.

Tekst rezolucji (w języku angielskim) dostępny jest na stronie:
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0016+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN