News -

Reformy idą jak po grudzie

Do roku 2020 Unia Europejska chce obniżyć odsetek uczniów przedwcześnie kończących edukację oraz zwiększyć liczbę absolwentów szkół wyższych. Ostatnie dane wskazują, że osiągnięcie tych celów jest mocno zagrożone.
O problemie tym dyskutowano podczas pierwszego w trakcie duńskiej prezydencji w UE spotkania Rady UE ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu. Przedstawiony w jego trakcie raport „Education and Training in a smart, sustainable and inclusive Europe" wskazuje, że dobra edukacja jest kluczowym czynnikiem chroniącym przed bezrobociem. Daje bowiem młodym ludziom umiejętności i kwalifikacje niezbędne do znalezienia pracy.

Problem w tym, że postępy państw członkowskich w podnoszeniu jakości edukacji są bardzo wolne. Odsetek uczniów przedwcześnie kończących naukę w 2010 r. wyniósł w UE 14,4 proc. - to o zaledwie 0,3 pkt. proc. mniej niż w 2009. Zgodnie ze strategią Europa 2020, pod koniec dekady wskaźnik ma spaść poniżej 10 proc. - jeśli jednak zmiany będą zachodziły tak wolno, celu nie uda się osiągnąć. Obecnie najgorzej wygląda sytuacja w na Malcie (edukację przedwcześnie kończy 36,9 proc. uczniów), w Portugalii (28,7 proc.) i Hiszpanii (28,4 proc.), najlepiej - na Słowacji (4,7 proc.), w Czechach (4,9 proc.) i w Słowenii (5 proc.).

Niesatysfakcjonujące są również postępy w zmniejszaniu liczby osób kończących studia wyższe. Odsetek absolwentów w wieku 30-34 lata powinien wzrosnąć pod koniec dekady do 40 proc., obecnie nie przekracza jednak 34 proc. Najlepsze w tym względzie są Irlandia (50 proc.), Dania (47 proc.) i Luksemburg (46 proc.).

Zgodnie z planem spada natomiast odsetek osób z niskimi osiągnięciami w zakresie czytania, matematyki i nauk przyrodniczych – w latach 2006-2009 zmniejszył się z 24 do 20 proc. W 2020 r. wynieść ma 15 proc.

W trakcie obrad Rady przyjęto również „Strategiczne Ramy na rzecz Europejskiej Współpracy w dziedzinie Edukacji i Szkoleń”, wraz z priorytetami na następne dwa lata.

Konkluzje z obrad Rady będą wkładem do dyskusji na temat Strategii na Rzecz Wzrostu i Zatrudnienia Europa 2020, która odbędzie się wiosną w trakcie spotkania Rady Europejskiej, z udziałem szefów państw i rządów.

Więcej o obradach Rady ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu na stronie
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/127945.pdf
stopka strony