News -

Służby zatrudnienia spięte w sieć

W Brukseli oficjalnie zainaugurowano działalność sieci publicznych służb zatrudnienia. To nowe struktury współpracy mające pomóc państwom członkowskim w dalszej koordynacji polityki wobec rynku pracy oraz w walce z bezrobociem.


Nowa struktura zapewni większe możliwości w zakresie porównywania wyników publicznych służb zatrudnienia (urzędów pracy) względem odpowiednich poziomów odniesienia oraz określania dobrych praktyk i pogłębiania współpracy, m.in. poprzez wzajemne uczenie się i programy wzajemnej pomocy.

Jednym z pilniejszych zadań w ramach sieci jest wymiana wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie wdrażania Gwarancji dla Młodzieży, jako że większość publicznych służb zatrudnienia pełni rolę krajowych punktów kontaktowych dla tej kluczowej reformy. Jej celem jest pomóc wszystkim bezrobotnym osobom poniżej 25. roku życia w znalezieniu pracy.

Działaniami sieci kieruje zarząd sieci publicznych służb zatrudnienia, w którym zasiadają kierownicy wyższego szczebla z publicznych służb zatrudnienia mianowani przez każde państwo członkowskie i Komisję. Ze swej strony Komisja ustanowiła sekretariat, którego zadaniem jest wspieranie i ułatwianie prac nowej sieci oraz zapewnienie jej sprawnego funkcjonowania i znaczenia dla polityki.

- Nowa sieć to kolejny sygnał, że Europa korzysta ze wszystkich dostępnych narzędzi do walki z bezrobociem – stwierdził w Brukseli komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego László Andor.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony