News -

Sprawdź, czy Europa robi postępy

Eurostat opublikował pierwszą z nowej serii publikacji prezentujących wskaźniki istotne dla realizacji strategii Europa 2020.
Broszura zatytułowana „Smarter, greener, more inclusive?” ma pomóc w monitorowaniu postępów w realizacji pięciu najważniejszych celów Unii Europejskiej w bieżącej dekadzie. Chodzi o kwestie zatrudnienia, badań i rozwoju, zmian klimatu i energetyki, edukacji oraz ubóstwa i włączenia społecznego. W statystykach dotyczących każdej z tych dziedzin opisano trendy z ostatnich lat (od roku 2000 lub 2005 do 2011 lub 2012).

Celem publikacji nie jest określenie, czy strategia Europa 2020 zostanie zrealizowana z sukcesem, ale pomoc w zrozumieniu, jakie czynniki wpłynęły na zaobserwowane do tej pory zmiany w kluczowych wskaźnikach.

Publikacja dostępna jest pod adresem:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-02-13-238/EN/KS-02-13-238-EN.PDF
stopka strony