News -

Take it EaSI

Poznajcie EaSI - nowy program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej. Dzięki niemu wzrosnąć ma liczba miejsc pracy w krajach Wspólnoty.


EaSI (The Employment and Social Innovation) łączy trzy programy UE, które w latach 2007-2013 były zarządzane oddzielnie:
- Progress (program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej), w którego ramach wspierano rozwój i koordynację polityki unijnej na rzecz zatrudnienia, włączenia społecznego, ochrony socjalnej, warunków pracy, równości płci oraz przeciwdziałania dyskryminacji; - EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) – sieć, której celem jest współpraca między Komisją Europejską a publicznymi służbami zatrudnienia w państwach członkowskich i wspieranie mobilności pracowników;
- Instrument mikrofinansowy Progress, którego zadaniem było zwiększenie dostępności mikrokredytów dla osób zakładających lub rozwijających małe firmy.

Według komisarza UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego László Andora, działania w ramach EaSI w latach 2014-2020 pomogą państwom członkowskim w modernizacji rynków pracy i systemów zabezpieczenia społecznego oraz w zwiększeniu wskaźników zatrudnienia, zwłaszcza wśród ludzi młodych. EaSI ma też wspierać tworzenie nowych miejsc pracy i podnoszenie kwalifikacji pracowników, pomagać w adaptacji do zmian oraz służyć zwiększaniu mobilności geograficznej oraz promowaniu innowacji społecznych.

Na przeprowadzenie eksperymentów w najważniejszych obszarach polityki, takich jak zatrudnienie młodzieży lub włączenie grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w ramach EaSI przeznaczonych zostanie 100 mln euro. Ogółem budżet programu sięga 919,47 mln euro, z czego na inicjatywę Progress przeznaczonych zostanie 61 proc., na mikrofinansowanie i przedsiębiorczość społeczną 21 proc., a na sieć EURES proc.

EaSI nie będzie funkcjonować w izolacji. Wraz z Europejskim Funduszem Społecznym (EFS) i Europejskim Funduszem Dostosowania do Globalizacji (EFG) ma tworzyć spójny zestaw programów wspierających zatrudnienie, ochronę socjalną i włączenie społeczne, a także poprawę warunków pracy w latach 2014-2020.

Więcej szczegółowych informacji na temat EaSI w załączonej broszurze.

stopka strony