News -

„Youth on the move” w Parlamencie Europejskim

Intergrupa ds. młodzieży Parlamentu Europejskiego zorganizowała dyskusję na temat nowej unijnej inicjatywy „Youth on the move". Wyrażone podczas spotkania opinie mają być wzięte pod uwagę przy ustalaniu szczegółów programu.


„Youth on the move” to jedna z kluczowych inicjatyw w ramach strategii „Europa 2020”. Forsująca projekt komisarz ds. młodzieży Androulla Vassiliou podkreśla, że jego celem jest m.in. walka z negatywnymi skutkami kryzysu gospodarczego w krajach UE, które - jej zdaniem – dotknęły młodych ludzi wyjątkowo boleśnie. Świadczą o tym np. dane o bezrobociu – co piąty młody Europejczyk nie może obecnie znaleźć pracy. Inicjatywa „Youth on the move” ma pomóc w rozwiązaniu tego problemu – kładzie bowiem nacisk na rozwój umiejętności i kompetencji młodzieży, zwiększenie mobilności i łatwiejszy dostęp do rynku pracy. Członkowie Intergrupy i zaproszeni goście rozmawiali m.in. o planach zwiększenia mobilności osób w trakcie kształcenia zawodowego. Zwrócili uwagę, że w programie Erasmus studenci mogą korzystać z szerokiej i przejrzystej oferty nauki za granicą, podczas w programach skierowanych do uczestników edukacji zawodowej takich możliwości nie ma. Ten stan rzeczy – zdaniem przedstawicieli organizacji młodzieżowych – powinien się zmienić. Ich zdaniem europejskie programy powinny być dostępne dla wszystkich i nie wykluczać osób z mniejszymi szansami. Szef Europejskiego Forum Młodzieży Peter Matjašič podkreślił też potrzebę podjęcia przez Państwa Członkowskie konkretnych działań – i zagwarantowania na nie środków – na rzecz implementacji propozycji zawartych w inicjatywie „Youth on the move”. Więcej na ten temat na stronie www.youthforum.org
stopka strony