Zgłoś opinię nt. Strategii UE na rzecz młodzieży

Komisja Europejska zachęca do zgłaszania uwag do Strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019-2027. Odbywa się to w związku z oceną śródokresową inicjatywy. Swoje uwagi można przesyłać do 21 października 2022 r.


Cele strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019-2027 to:

  • zachęcanie młodych ludzi do uczestnictwa w życiu demokratycznym;
  • wspieranie zaangażowania społecznego i obywatelskiego;
  • zadbanie o to, by wszyscy młodzi ludzie dysponowali zasobami, które są niezbędne do odgrywania aktywnej roli w społeczeństwie.

W ramach inicjatywy ewaluacji podlegają ogólna skuteczność strategii oraz jej wyniki, wydajność, przydatność i spójność, a także unijna wartość dodana. Ocena ta zostanie uwzględniona przez Radę podczas śródokresowego przeglądu strategii.

Nadesłane uwagi zostaną uwzględnione przy dalszych pracach nad inicjatywą. Opinie można zgłaszać do do 21 października 2022 r. 

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

#strategia    #UE    #opinia    #zgłośopinię

stopka strony