News -

Polityka młodzieżowa w terenie

Które województwa mają pełnomocników ds. młodzieży i strategie polityki młodzieżowej? Krajowe Biuro Eurodesk Polska przyjrzało się, jak polityka młodzieżowa prowadzona jest na poziomie regionalnym.


Krajowe Biuro Eurodesk Polska przyjrzało się, jak polityka młodzieżowa prowadzona jest na poziomie regionalnym. Sprawdziliśmy, które województwa mają pełnomocników ds. młodzieży i strategie polityki młodzieżowej. I choć od stosowanych w Europie rozwiązań droga daleka, można odnieść wrażenie, że świadomość problematyki młodzieżowej wśród polityków i urzędników rośnie. Zarówno za sprawą oddolnych jak i odgórnych inicjatyw. Najkorzystniej sytuacja wygląda w woj. dolnośląskim, świętokrzyskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim. Dolnośląskie to jedyne województwo posiadające pełnomocnika ds. młodzieży dysponującego własnym budżetem. W tym województwie działa też Komisja Doraźna ds. Młodzieży Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz skupiająca organizacje pracujące na rzecz młodzieży Dolnośląska Rada ds. Młodzieży. Nic dziwnego, że zagadnienia młodzieżowe brane są pod uwagę w dyskusjach nad Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Urzędnika odpowiedzialnego za sprawy młodzieży wyznaczył też Urząd Marszałkowski woj. świętokrzyskiego, który m.in. zajmuje się koordynacją działalności powołanej przez Urząd „Inicjatywy na rzecz Młodzieży”, w skład której wchodzą największe organizacje młodzieżowe województwa. Zajmuje się też gromadzeniem informacji na temat potrzeb młodzieży ze wszystkich 102 gmin województwa. Mają one być uwzględnione w świętokrzyskim Regionalnym Programie Operacyjnym realizowanym w nowej perspektywie finansowej UE. W woj. zachodniopomorskim od 2005 r. działa – jako niezależna samorządowa jednostka budżetowa – Sekretariat ds. Młodzieży. Jego roczny budżet wynosi ponad 400 tys. PLN, a istotną część działalności stanowią działania informacyjne dla młodzieży. Pod egidą Sekretariatu działa jedno z nielicznych, wspieranych przez samorząd Centrów Informacji Młodzieżowej. Szczeciński CIM posiada stronę internetową, wysyła newsletter, realizuje projekty informacyjne, prowadzi warsztaty i lekcje dla szkół i należy do sieci Eurodesk Polska. Warmińsko-Mazurskie to z kolei przykład oddolnej inicjatywy na rzecz stworzenia regionalnej polityki młodzieżowej. Młodzież zrzeszona w sieci organizacji młodzieżowych Warmii i Mazur ATOMY wspólnie z samorządem województwa opracowała dokument „Kierunki polityki młodzieżowej”. Jednym z jego postulatów jest powołanie stanowiska pełnomocnika ds. młodzieży. Pozostałe województwa nie posiadają ani pełnomocników ani strategii. Problematyką młodzieżową zajmują się w nich departamenty i urzędnicy odpowiedzialni za edukację i oświatę, kontakty z organizacjami pozarządowymi, przeciwdziałanie uzależnieniom czy rozwiązywanie problemów alkoholowych. Sytuacja wygląda więc podobnie jak na poziomie rządowym, gdzie też nie ma jednego ośrodka (ministerstwa, departamentu, biura) odpowiadającego za młodzież, a problematyką młodzieżową zajmują się (w największym zakresie) ministerstwa edukacji, nauki, pracy i polityki społecznej. Być może impulsem do zmiany sytuacji będzie list, który w styczniu tego roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka rozesłała do marszałków województw z prośbą o rozważenie powołania rzeczników ds. studentów lub społecznych rad studenckich przy urzędach marszałkowskich. Przykłady z województw, które pozytywnie zareagowały na prośbę pani Minister (podlaskie, świętokrzyskie) pokazują, że w kompetencjach powoływanych pełnomocników leżą zagadnienia odnoszące się do całej młodzieży, nie tylko studentów. Umiarkowanym optymizmem napawają również działające na poziomie lokalnym i regionalnym rady młodzieżowe – wojewódzkie, miejskie, powiatowe czy gminne. Działa ich co najmniej kilkaset. Niektóre, jak np. Młodzieżowa Rada Miejsca z Olsztynka, bardzo prężnie, co wymusza na samorządach ustanowienie ich urzędników-opiekunów, w kompetencjach których leży też lokalna polityka młodzieżowa. Istnienie młodzieżowych rad i urzędników odpowiedzialnych za młodzież znacznie zwiększa szanse na powstanie lokalnych i regionalnych strategii dla młodzieży. Wawrzyniec Pater, koordynator Eurodesk Polska
Współpraca: Katarzyna Różycka, Paulina Puchalska, Małgorzata Pośnik, Łukasz Smogorowski
stopka strony