News -

Są pieniądze na promocję funduszy UE

Cztery miliony złotych czekają na wydawców, producentów i organizacje, które zgłoszą najlepsze projekty kampanii promujących efekty wykorzystywania środków z Unii.


W konkursie można realizować projekty w trzech kategoriach. Pierwsza obejmuje publikacje prasowe oraz audycje telewizyjne i radiowe, druga – sieci tematyczne, trzecia – projekty interaktywne dla młodzieży. O dotację ubiegać się mogą wydawcy prasy, nadawcy radiowi i telewizyjni oraz producenci, którzy zapewnią swoim pracom emisję w telewizji, radiu lub kinach, a także m.in. organizacje pozarządowe i związkowe. W pierwszej kategorii maksymalne dofinansowanie wynieść może 750 tys. w przypadku projektów telewizyjnych, 400 tys. - radiowych i 350 tys. - prasowych. W kategorii Sieci tematycznych autorzy projektów liczyć mogą maksymalnie na 200 tys. złotych, Projekty interaktywne dla młodzieży mają szansę na 100 tys. zł. Minimalnie dofinansowanie wynosi 25 tys. złotych, wkład własny wnioskodawcy musi sięgnąć co najmniej 20 proc. kosztów kwalifikowanych. Przy wyborze projektów Komisja weźmie pod uwagę m.in. zgodność z celami konkursu, doświadczenie i merytoryczne przygotowanie wnioskodawcy oraz sposób przygotowania oferty. Wnioski wraz z załącznikami można składać do 19 stycznia 2011 r. (za datę wpływu wniosku uznawana jest data jego wpłynięcia do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego). Projekty muszą zostać zrealizowane w okresie od 15 marca do 10 grudnia 2011 roku. Dodatkowe pytania dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: konkurs@mrr.gov.pl (odpowiedzi na pytania mailowe będą publikowane sukcesywnie na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Działania promocyjne/Konkursy/Konkurs dotacji).
stopka strony