Granty – edukacja

– nowy program – aktualizacja opis bazy 105 grantów
GrantSortuj malejąco Fundator Deadline
ADAMED SmartUP (PL0010000581)
Program edukacyjny i konkurs stypendialny dla młodzieży w wieku 15–19 lat. Uczestnicy mają szansę na udział w obozie naukowym oraz otrzymanie wsparcia merytorycznego i stypendium naukowego
Fundacja Grupy Adamed Czekamy na nowy termin
AIESEC - praktyki dla studentów (PL0010000371)
Program praktyk dla studentów i absolwentów uczelni wyższych interesujących się ekonomią i zarządzaniem.
AIESEC Polska Stały nabór
Bank Dziecięcych Uśmiechów (PL0010000167)
Dotacje na projekty służące pomocy dzieciom z rodzin ubogich i/lub bezrobotnych.
Fundacja Banku Zachodniego WBK Czekamy na nowy termin
BAYHOST - Stypendia w Bawarii (PL0010000206)
Roczne stypendia dla absolwentów szkół wyższych, chcących kontynuować naukę na bawarskich uczelniach.
BAYHOST - Bawarskie Centrum Szkół Wyższych 28-02-2016
Bezpiecznie Tu i Tam – program dotacyjny (PL0010000562)
Wsparcie dla oddolnych inicjatyw edukacyjnych dotyczących edukacji w sieci
Fundacja Orange Czekamy na nowy termin
CEDEFOP – nagroda w dziedzinie fotografii (PL0010000373)
Międzynarodowy, otwarty konkurs fotograficzny zatytułowany: Uczymy się, by żyć, pracujemy, żeby się rozwijać (Learning for life, working to grow)
CEDEFOP/ Muzeum Fotografii w Salonikach Czekamy na nowy termin
CEEPUS (PL0010000225)
Program wielostronnej współpracy w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej. Oferuje udział m.in. w stażach zagranicznych, studiach semestralnych, kursach językowych.
CEEPUS - Central European Exchange Program for University Studies 30-06-2016
Darmowa nauka języka z Duolingo (PL0010000241)
Duolingo jest bezpłatnym programem do nauki języków obcych. Jest dostępny zarówno jako strona internetowa (portal http://duolingo.com/), jak i w postaci aplikacji na Androida czy iOS.
Duolingo Stały nabór
Dotacje Fundacji Konrada Adenauera (PL0010000227)
Fundacja Konrada Adenauera przyznaje dotacje na działalność w zakresie edukacji politycznej.
Fundacja Konrada Adenauera w Polsce 30-08-2016
Dotacje Fundacji Kronenberga (PL0010000207)
Granty na projekty z zakresu edukacji, kultury, sztuki i polityki społecznej.
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Czekamy na nowy termin
Działania programu Maria Skłodowska-Curie - Horyzont 2020 (PL0010000341)
Unijny program na rzecz badań i innowacji oraz wspierania rozwoju kariery zawodowej i szkoleń pracowników naukowych
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Badań i Innowacji (DG RTD) 28-04-2016
eContentplus (PL0010000377)
Program mający na celu zwiększenie dostępności, przydatności i wykorzystania treści cyfrowych w Europie, ułatwienie powstawania i rozpowszechniania informacji będących w interesie publicznym na poziomie Wspólnoty.
Komisja Europejska -Dyrekcja ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów Czekamy na nowy termin
Edukacja Ekologiczna (PL0010000223)
Celem programu jest promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Czekamy na nowy termin
Edukacja Globalna 2015 (PL0010000567)
Program MSZ dofinansowujący projekty w dziedzinie edukacji globalnej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czekamy na nowy termin
English Teaching Program (PL0010000098)
Dotacje na rozwój programów nauczania języka angielskiego poza regularnymi zajęciami szkolnymi
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Stały nabór
Erasmus+ Edukacja dorosłych – wyjazdy kadry placówek edukacji dorosłych (PL0010000321)
Dofinansowanie wyjazdów kadry placówek kształcenia osób dorosłych w celach nauczania w partnerskiej organizacji lub szkolenia jej pracowników oraz w celach odbycia stażu lub szkolenia.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 02-02-2016
Erasmus+ Jean Monnet – Centra doskonałości (PL0010000284)
Granty na stworzenie punktów kompetencji i wiedzy na temat Unii Europejskiej. Centrum Doskonałości Jeana Monneta skupia specjalistyczną wiedzę i kompetencje wysokiej klasy ekspertów (w tym beneficjentów grantów Katedra Jeana Monneta i/lub grantów Moduł Jeana Monneta)
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 25-02-2016
Erasmus+ Jean Monnet – konsorcja i sieci (PL0010000275)
Granty na tworzenie i rozwój konsorcjów złożonych z podmiotów z różnych krajów (instytucji szkolnictwa wyższego, centrów doskonałości, wydziałów, zespołów, ekspertów indywidualnych itp.), zajmujących się badaniami nad Unią Europejską oraz na wzmocnienie istniejących sieci wspierających dotyczących tematyki Unii Europejskiej
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 25-02-2016
Erasmus+ Jean Monnet – Wsparcie dla Stowarzyszeń profesorów i naukowców (PL0010000258)
Granty na działalność międzynarodowych stowarzyszeń profesorów i naukowców zajmujących się badaniem Unii Europejskiej.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 25-02-2016
Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – edukacja dorosłych (PL0010000323)
Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze edukacji dorosłych, utworzonych w celu podnoszenia jakości edukacji i wprowadzania innowacji
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 31-03-2016
Erasmus+ Sojusze na rzecz wiedzy (PL0010000271)
Dofinansowanie na rozwój międzynarodowych, usystematyzowanych i ukierunkowanych na rezultaty projektów, realizowanych w ramach współpracy instytucji szkolnictwa wyższego i organizacji biznesowych
Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury 26-02-2016
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe – Praktyki dla absolwentów (PL0010000062)
Dofinansowanie praktyk w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach za granicą dla absolwentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Kultury i Edukacji 31-03-2016
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe – Wyjazdy pracowników uczelni (PL0010000339)
Stypendia na szkolenia lub prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 02-02-2016
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe– Wyjazdy na studia i praktyki (PL0010000317)
Stypendia na realizację części studiów lub praktyki za granicą dla studentów studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 31-03-2016
Erasmus+ Wspólne studia magisterskie (Erasmus Mundus) (PL0010000551)
Studia II stopnia o międzynarodowym charakterze. Prowadzi je konsorcjum uczelni, w skład którego wchodzą co najmniej trzy uczelnie z trzech różnych krajów.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Erasmus+ Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim (PL0010000295)
Dofinansowanie dla europejskich organizacji pozarządowych lub sieci realizujących projekty w obszarze kształcenia i szkolenia lub młodzieży
Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
eTwinning - Europejskie partnerstwo szkół (PL0010000369)
eTwinning to unijny program promuący i wspierający współpracę z Europy szkół przez internet. Program nie przyznaje grantów. Bezpośrednie kontakty partnerów nie są wymagane.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Stały nabór
Europass (PL0010000384)
Europass to pięć przejrzystych dokumentów, dzięki którym można zaprezentować swoje osiągnięcia w sposób zrozumiały dla przyszłego pracodawcy.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Stały nabór
Europejski Parlament Młodzieży (PL0010000395)
promuje europejski wymiar w edukacji i umożliwia uczniom szkół średnich uczestniczenie w działaniach międzynarodowych
Europejski Parlament Młodzieży Stały nabór
Euroscola - konkurs dla młodzieży (PL0010000033)
Program Parlamentu Europejskiego, którego celem jest zapoznanie uczniów z różnych krajów europejskich z działalnością Parlamentu.
Biuro Parlamentu Europejskiego Czekamy na nowy termin
FLEX - roczne stypendium dla uczniów w USA (PL0010000574)
Program wymiany uczniów, umożliwiający spędzenie roku szkolnego i naukę w szkołach średnich w USA. Cały okres wymiany uczniowie mieszkają u amerykańskich rodzin.
Amerykańska Rada ds. Międzynarodowej Edukacji Czekamy na nowy termin
FSS - Wizyty Przygotowawcze (PL0010000030)
Spotkania przedstawicieli instytucji edukacyjnych z Polski, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu ułatwiające nawiązanie współpracy międzynarodowej
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Czekamy na nowy termin
Fundusz na rzecz mobilności młodzieży (PL0010000397)
Fundusz ustanowiony przez Międzynarodowy Związek Kolei (IUR) i Radę Europy, który ma celu dofinansowywanie podróży młodzieży defaworyzowanej.
Rada Europy - Europejskie Centrum Młodzieży Stały nabór
Fundusz stypendialny Fundacji Przyjaciółka (PL0010000158)
Program stypendialny Fundacji Przyjaciółka dla dzieci ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wychowujących się w placówce opiekuńczo-wychowawczej, rodzinnym domu dziecka lub rodzinie zastępczej
Fundacja Przyjaciółka Czekamy na nowy termin
GFPS - stypendia w Niemczech (PL0010000014)
Niemiecki program stypendialny dla studentów wyższych lat i doktorantów.
Fundacja Współpracy-Polsko-Niemieckiej 31-03-2016
Global Study Awards - dotacje na studia za granicą (PL0010000579)
Konkurs dotacyjny dla osób, które planują rozpoczęcie za granicą studiów I, II lub III stopnia i w ciągu ostatnich dwóch lat zdały językowy egzamin IELTS
StudyPortal 30-06-2016
Google - program stypendialny im. Anity Borg (PL0010000222)
Stypendia dla studentek kierunków związanych z informatyką i inżynierią komputerową, osiągających wyróżniające się wyniki w nauce
Google Czekamy na nowy termin
Granty Fundacji Anny Lindh (PL0010000502)
Konkurs grantowy dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, działających na rzecz dialogu międzykulturowego we współpracy z krajami z południowego obszaru regionu śródziemnomorskiego
Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu im. Anny Lindh Czekamy na nowy termin
Granty Międzynarodowej Fundacji Młodzieży (PL0010000503)
Fundacja wspiera programy mające na celu dostarczanie szerokiej gamy usług i wsparcia w dziedzinach takich jak: szkolenie zawodowe, edukacja prozdrowotna, rekreacja, tolerancja kulturowa, świadomość ekologiczna, budowanie postaw przywódczych, rozwiązywanie konfliktów oraz umiejętność podejmowania decyzji.
Międzynarodowa Fundacja Młodzieży Stały nabór
Granty podróżne (PL0010000450)
Fundacja Młoda Europa im. Heinza Schwarzkopfa wspiera odpowiedzialnych i politycznie uświadomionych młodych ludzi, którzy przyczyniają się do wsparcia procesów integracji europejskiej. Funduje nagrodę i stypendia podróżne.
Europejski Parlament Młodzieży 01-03-2016
Granty podróżne Step Beyond (PL0010000402)
Europejska Fundacja Kultury wspiera mobilność artystów i osób zajmujących się kulturą, zachęcając do międzynarodowej współpracy artystycznej i kulturalnej.
European Cultural Foundation Stały nabór
Gwarancje dla młodzieży – konkurs centralny (PL0010000568)
Program realizowany w ramach PO WER 2014–20: dofinansowanie projektów, których celem jest wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji (działanie 1.3 Osi Priorytetowej I – Osoby Młode na Rynku Pracy)
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Czekamy na nowy termin
Indeks Start2Star - stypendia (PL0010000177)
Stypendia dla maturzystów z ubogich rodzin zamierzających podjąć studia na wyższej uczelni
Fundacja im. Lesława Pagi Czekamy na nowy termin
INTERREG IVC - współpraca terytorialna (PL0010000409)
Program INTERREG IVC wspiera współpracę regionów w Europie. Umożliwia wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk. Ma dwa priorytety: 1) innowacje i gospodarka oparta na wiedzy; 2) środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Polityki Regionalnej Czekamy na nowy termin
Leaf Academy (PL0010000585)
Międzynarodowa szkoła średnia LEAF w Bratysławie oferuje 2- lub 4-letni program nauki, zakończony uzyskaniem certyfikatu
Leaf Academy 01-02-2016
Mega Misja - edukacja cyfrowa w świetlicach szkolnych (PL0010000575)
Program edukacyjny z elementami gry fabularnej rozwijający kompetencje cyfrowe, przeznaczony dla świetlic szkół podstawowych
Fundacja Orange Czekamy na nowy termin
Mobilność kadry edukacyjnej (PL0010000169)
Mobilność umożliwia przedstawicielom szeroko rozumianej kadry edukacyjnej udział w zagranicznych kursach, seminariach, praktykach, stażach, wizytach studyjnych oraz innych formach szkoleń.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Czekamy na nowy termin
Na dobry początek (PL0010000056)
Konkurs grantowy Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2–8 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.
Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. Jana Kantego Steczkowskiego Czekamy na nowy termin
Na własne konto - program edukacji ekonomicznej (PL0010000449)
Program edukacji ekonomicznej skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego wyróżnieni uczestnicy otrzymają roczne stypendium edukacyjne
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Czekamy na nowy termin
Nagroda Jamesa Dysona (PL0010000441)
Międzynarodowa nagroda w dziedzinie projektowania i wzornictwa przemysłowego (design award), przyznawana przez Fundację Jamesa Dysona
James Dyson Foundation Czekamy na nowy termin
Nagrody MEDEA (PL0010000454)
Nagrody za innowacyjne wykorzystanie mediów (audio, wideo, grafiki i animacji) do celów edukacyjnych i profesjonalne produkcje i projekty o charakterze naukowym
MEDEA:EU Czekamy na nowy termin
Nagrody w dziedzinie dziedzictwa kulturowego (PL0010000455)
Przyznawana każdego roku nagroda wyróżnia godne naśladowania inicjatywy i umiejętności w zakresie konserwacji i podnoszenia wartości dziedzictwa kulturowego
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Nauka z wynagrodzeniem w Brandenburgii (PL0010000214)
Nauka połączona z praktyką na kierunku finansowo-ekonomicznym w Brandenburgii w Niemczech – dla absolwentów szkół gimnazjalnych oraz średnich, z wynagrodzeniem.
Branderburskia Administracja Podatkowa i Finansowa Czekamy na nowy termin
Otwarta Szkoła (PL0010000296)
Konkurs na organizację i realizację programu „Otwarta szkoła”, wspierającego najlepsze formy współpracy przedszkoli/szkół z organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania lokalnych inicjatyw społecznych
Ministerstwo Edukacji Narodowej Czekamy na nowy termin
Pestalozzi - warsztaty dla nauczycieli (PL0010000457)
Program szkoleniowy dla kadry nauczycielskiej; umożliwia nauczycielom, wizytatorom, kuratorom i metodykom z 48 państw uczestnictwo w seminariach naukowych.
Rada Europy Stały nabór
Polityka kulturalna - nagroda za badania (PL0010000448)
Nagroda Cultural Policy Research Award (CPRA) przyznawana jest za najlepszą pracę doktorską dotyczącą badań porównawczych nad polityką kulturalną lub zarządzaniem kulturą.
Europejska Fundacja Kultury Czekamy na nowy termin
Polska pomoc rozwojowa (PL0010000061)
Dofinansowanie projektów różnych form wsparcia rozwojowego wybranych regionów i państw świata
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czekamy na nowy termin
Praktyki administracyjne w Komisji Europejskiej (PL0010000474)
Pieciomiesięczne staże dla absolwentów uczelni wyższych oraz pracowników sektora publicznego i prywatnego.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 29-01-2016
Praktyki Banku Światowego (PL0010000489)
Długoterminowy program praktyk Banku Światowego przeznaczony dla młodych ludzi, którzy pasjonują się tematyką światowego rozwoju i mają zadatki na przyszłych światowych liderów.
Bank Światowy Czekamy na nowy termin
Praktyki i wizyty w Parlamencie Europejskim (PL0010000459)
Płatne i niepłatne praktyki w Parlamencie Europejskim; ich celem jest uzupełnienie kształcenia zawodowego młodych obywateli i pogłębienie zrozumienia zasad funkcjonowania Parlamentu.
Parlament Europejski - Biuro Informacyjne 15-05-2016
Praktyki w Europejskiej Agencji Leków (PL0010000467)
Praktyki umożliwiają młodym absolwentom studiów wyższych poznanie pracy Agencji, zrozumienie jej roli w Unii Europejskiej, a także pozyskanie praktycznej wiedzy i zdobycie doświadczenia zawodowego w dziedzinie będącej przedmiotem jej działalności
Europejska Agencja Leków Czekamy na nowy termin
Praktyki w unijnych instytucjach - ERPO (PL0010000461)
Praktyki umożliwiające absolwentom uczelni wyższych uzupełnienie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów.
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 30-04-2016
Program grantowy mPotęga (PL0010000338)
Dofinansowanie projektów edukacyjnych z zakresu matematyki, skierowanych do uczniów szkół podstawowych i ich rodziców oraz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zasięg programu obejmuje 9 województw
Fundacja mBanku Czekamy na nowy termin
Program Pajacyk (PL0010000292)
W ramach programu placówki oświatowe mogą starać się o dofinansowanie na dożywianie dzieci.
Polska Akcja Humanitarna Czekamy na nowy termin
Program Rozwoju Bibliotek (PL0010000294)
Celem programu jest wzmocnienie roli bibliotek gminnych w środowisku lokalnym
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Czekamy na nowy termin
Programy Fundacji Sorosa (PL0010000396)
Program praktyk dla studentów i absolwentów uczelni wyższych interesujących się ekonomią i zarządzaniem.
Open Society Institute & Soros Foundations Network Stały nabór
Programy szkoleniowe w Europejskiej Agencji Kosmicznej (PL0010000505)
Programy szkoleniowe w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) dla młodych ludzi z państw członkowskich i państw współpracujących z ESA
Europejska Agencja Kosmiczna Czekamy na nowy termin
Projekty edukacyjne na obszarach wiejskich i w małych miastach (PL0010000152)
Konkurs dotacyjny przeznaczony dla organizacji pozarządowych, prowadzących działania edukacyjne w miejscowościach nie przekraczających 30 tys. mieszkańców.
Fundacja PZU Czekamy na nowy termin
Projekty pilotażowe „Rozwój partnerstw wiedzy” (PL0010000507)
Konkurs na projekty ustrukturyzowanych partnerstw, łączących przedsiębiorstwa z instytucjami szkolnictwa wyższego oraz instytucjami szkoleniowymi w celu opracowywania i realizacji nowych programów nauczania, kursów, innowacyjnych sposobów realizacji i wykorzystania wiedzy i wykształcenia, oraz w celu ułatwienia przepływu wiedzy między szkolnictwem wyższym a firmami.
Komisja Europejska Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Projekty w zakresie przedsiębiorczości (PL0010000421)
Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości w Europie oraz promowanie projektów o wysokiej wartości dodanej na poziomie europejskim w dziedzinie edukacji na rzecz przedsiębiorczości. Działania będą skierowane do nauczycieli i młodzieży w szkołach podstawowych, średnich i wyższych.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Czekamy na nowy termin
Promocja kultury polskiej za granicą (PL0010000557)
Wsparcie kreowania pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej poprzez dofinansowanie działań promujących najbardziej wartościowe zjawiska kultury polskiej - współczesne i historyczne
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Czekamy na nowy termin
Sieć edukacyjna - kompetencje kluczowe w szkole (PL0010000391)
Dofinansowanie na działania prowadzące do utworzenia sieci instytucji zajmujących się tematyką wdrażania kluczowych kompetencji w edukacji szkolnej (celem przeprowadzenia analizy stanu obecnego, opracowania wspólnej polityki, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk).
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
START - stypendia dla młodych naukowców (PL0010000012)
Stypendia dla naukowców do 30 lat, którzy są pracownikami lub doktorantami w instytucjach, których jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych.
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej Czekamy na nowy termin
Staże w instytucjach europejskich - CEDEFOP (PL0010000515)
Dziewięciomiesięczny staż w Europejskim Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (CEDEFOP) dla absolwenta studiów wyższych, doktoranta lub osoby, która niedawno ukończyła studia i rozpoczyna nową karierę zawodową.
Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego Czekamy na nowy termin
Staże w Trybunale Sprawiedliwości UE (PL0010000483)
Trybunał Sprawiedliwości każdego roku, w dwóch terminach, oferuje ograniczoną liczbę płatnych staży dla absolwentów studiów z zakresu prawa, nauk politycznych i tłumaczeń konferencyjnych.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 30-04-2016
Studia doktoranckie na EIU (PL0010000520)
Studia doktoranckie o profilu europejskim z zakresu historii i cywilizacji, ekonomii, prawa, nauk politycznych i społecznych.
Europejski Instytut Uniwersytecki 31-01-2016
Stypendia doktoranckie (PL0010000074)
Stypendia przyznawane są doktorantom specjalizującym się w naukach humanistycznych oraz byłym stypendystom programu Stypendia Pomostowe (dowolnej dziedziny naukowej)
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Czekamy na nowy termin
Stypendia Fulbrighta dla obywateli UE w USA (PL0010000488)
Dofinansowanie dla obywateli państw członkowskich UE na studia, badania i wykłady w USA dotyczące spraw unijnych i dla obywateli USA na studia i badania związane z tematyką unijną.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Stypendia Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia (PL0010000358)
Program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości.
Fundacja Nowego Tysiąclecia Czekamy na nowy termin
Stypendia Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia (PL0010000244)
Stypendia na pierwszy rok studiów dziennych dla młodzieży ze wsi i miast do 30 tys. mieszkańców
Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia Czekamy na nowy termin
Stypendia Fundacji Heinricha Bölla (PL0010000524)
Roczne stypendia na naukę w niemieckich uczelniach wyższych dla zaangażowanych społecznie lub politycznie studentów, absolwentów i doktorantów wszystkich przedmiotów i narodowości, którym bliskie są takie wartości jak ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, demokracja, prawa człowieka czy sprawiedliwość.
Heinrich Böll Foundation 01-03-2016
Stypendia Fundacji Konrada Adenauera (PL0010000006)
Stypendia dla absolwentów i doktorantów planujących naukę w Niemczech.
Fundacja Konrada Adenauera Czekamy na nowy termin
Stypendia IED na rok akademicki 2013/14 (PL0010000407)
Konkurs, w którym nagrodami są roczne stypendia zagraniczne (Włochy, Hiszpania, Brazylia) na studia magisterskie w dziedzinach: wzornictwo (design), moda, komunikacja wizualna i zarządzanie.
Europejski Instytut Designu Czekamy na nowy termin
Stypendia im. Lane'a Kirklanda (PL0010000138)
Stypendia dla obywateli z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Mołdawii, Rosji, Słowacji oraz Ukrainy na badania w Polsce.
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 01-03-2016
Stypendia na studia magisterskie/doktoranckie w Australii (PL0010000427)
Stypendia dla studentów z całego świata pokrywające koszty nauki na studiach II i III stopnia na australijskich uczelniach wyższych.
Australijski Departament Rządowy ds Innowacji, Nauki i Badań Stały nabór
Stypendia na studia we Francji (PL0010000142)
Stypendia na studia uzupełniające we Francji
Ambasada Republiki Francuskiej Czekamy na nowy termin
Stypendia naukowo - badawcze UNESCO (PL0010000525)
Program stypendialny UNESCO, obejmujący stypendia naukowo-badawcze, naukowe oraz granty przyznawane na podróże, mający na celu wsparcie strategicznych celów UNESCO.
UNESCO Polska Stały nabór
Stypendia Sur-Place (PL0010000351)
Program stypendialny skierowany dla wybitnie uzdolnionych studentów, zaangażowanych w sprawy społeczne, polityczne, kulturalne
Fundacja Konrada Adenauera w Polsce Czekamy na nowy termin
Stypendia Towarzystwa Copernicus (PL0010000017)
Stypendia semestralne Towarzystwa Copernicus e.V. na studia i praktykę zawodową w Berlinie i Hamburgu
Towarzystwo Copernicus e.V. Czekamy na nowy termin
Stypendium Artystyczne KODAK (PL0010000528)
Szansa na stypendium artystyczne dla studentów kształcących się na kierunkach związanych z kinematografią i produkcją filmową
KODAK Czekamy na nowy termin
Stypendium Fundacji im. Rochusa i Beatrice Mummert (PL0010000176)
Kilkuletnie stypendia na studia w Niemczech dla studentów kierunków ekonomicznych i technicznych.
Fundacja im. Roberta Bosha 01-11-2016
Stypendium z Wyboru (PL0010000246)
W ramach programu każdy student i absolwent może ubiegać się o stypendium w wysokości do 5.000 zł na swoje marzenie - związane z edukacją i rozwojem kariery zawodowej.
Fundacja Absolwent.pl Czekamy na nowy termin
Tempus (PL0010000533)
Program dla organów administracji publicznej, organizacji rządowych i pozarządowych, instytucji szkoleniowych, izb handlowych, przemysłu . Wspiera współpracę (szkolenia, staże, spotkania, wizyty) w dziedzinie szkolnictwa wyższego między Unią Europejską a krajami sąsiadującymi z UE krajami partnerskimi (Bałkany Zachodnie, Europa Wschodnia, Azja środkowa, Afryka Północna, Bliski Wschód).
Komisja europejska Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
UE - Kanada: współpraca w edukacji i młodzieży (PL0010000499)
Program współpracy między Unia Europejską a Kanadą w zakresie szkolnictwa wyższego, szkolenia i młodzieży
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Uniwersytet letni AEGEE (PL0010000539)
Summer Universities to obozy, na których oprócz zdobywania wiedzy na temat innego kraju, kultury i języka, uczestnicy świetnie się bawią.
AEGEE Europe - Europejskie Forum Studentów Czekamy na nowy termin
Wizyty studyjne dla specjalistów od szkolenia zawodowego (PL0010000542)
Program zachęca do współpracy, dyskusji i wymiany poglądów przez osoby odpowiedzialne za szkolenie i kształcenie zawodowe w krajach Unii Europejskiej
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Wizyty w instytucjach UE (PL0010000498)
Program wizyt studyjnych w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu dla młodych liderów z państw spoza Unii Europejskiej.
Parlament Europejski - Biuro Informacyjne Stały nabór
Wizyty w instytucjach unijnych (PL0010000102)
Fundusze europarlamentarzystów na wizyty w instytucjach unijnych.
Parlament Europejski - Biuro Informacyjne Stały nabór
Wolontariat Harcerski (PL0010000311)
Program Ministerstwa Edukacji Narodowej finansujący organizację szkoleń dla harcerzy – instruktorów-wolontariuszy, zgodnie z założeniami metody harcerskiej, z uwzględnieniem pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Ministerstwo Edukacji Narodowej Czekamy na nowy termin
Współpraca szkół wyższych z Polski i Niemiec (PL0010000096)
Dotacje na projekty dwustronne pomiędzy szkołami wyższymi lub innymi instytucjami naukowymi.
Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki 15-10-2016
Współpraca UE, Afryka, Karaiby, Pacyfik w szkolnictwie wyższym (PL0010000500)
Dofinansowanie dla projektów wspierających struktury i efektywność edukacji akademickiej w krajach regionu Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz mobilność i współpracę akademicką UE-AKP
EuropeAid Czekamy na nowy termin
Współpraca w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia (ICI ECP) (PL0010000406)
ICI ECP ma na celu lepsze poznanie się obywateli UE i obywateli Australii, Japonii i Korei oraz poprawę zasobów ludzkich w tych państwach.
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Współpraca z Polonią i Polakami za granicą (PL0010000044)
Dotacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych na działania skierowane do Polonii i Polaków za granicą w 2015 r.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czekamy na nowy termin
Wzór na Unię Europejską (PL0010000544)
Model European Union to szansa dla ponad 150 młodych Europejczyków na wzięcie udziału w symulacji podejmowania decyzji i procedur legislacyjnych w UE. Całe przedsięwzięcie odbywa się w Strasbourgu, w siedzibie Parlamentu Europejskiego.
BETA - Bringing Europeans Together Association Czekamy na nowy termin
Your Europe, Your Say (PL0010000555)
Program symulacji obrad Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego (EESC), w którym udział biorą szkoły gimnazjalne z całej Europy
Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny Czekamy na nowy termin