Granty – integracja społeczna

– nowy program – aktualizacja opis bazy 11 grantów
GrantSortuj malejąco Fundator Deadline
Erasmus+ Sport - Współpraca partnerska (PL0010000588)
Unijny, międzynarodowy program współpracy organizacji i instytucji wspierający działania zapobiegające negatywnym zjawiskom w sporcie oraz promujący i upowszechniający pozytywne wartości i aspekty edukacyjne związane ze sportem
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 21-01-2016
Football People – małe granty na walkę z dyskryminacją (PL0010000274)
Akcja Football People umożliwia realizację działań podejmowanych na rzecz walki z dyskryminacją na stadionach i poza nimi. Małe granty na działania przyznawane są przez sieć FARE
Komisja Europejska Czekamy na nowy termin
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PL0010000097)
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wspiera projekty w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej organizacji pozarządowych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Czekamy na nowy termin
Futbol Przeciwko Rasizmowi w Europie (PL0010000510)
dofinansowanie dla projektów organizowanych podczas europejskiego piłkarskiego tygodnia przeciwko rasizmowi przez kluby kibica, mniejszości etniczne, imigrantów, uchodźców, amatorskie kluby piłki nożnej, grupy występujące przeciwko dyskryminacji, szkoły, grupy młodzieżowe.
KE - Dyrekcja ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans Czekamy na nowy termin
Granty na międzynarodowe działania młodzieżowe (PL0010000385)
Europejska Fundacja Młodzieży wspiera międzynarodowe działania realizowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe
Rada Europy - Europejskie Centrum Młodzieży 01-04-2016
Międzynarodowy młodzieżowy konkurs na esej (PL0010000434)
Konkurs Goi Peace Foundation i UNESCO dla młodych ludzi z całego świata. Celem konkursu jest inspirowanie społeczeństw do szukania sposobów na osiągnięcie pokoju na świecie
Fundacja Pokoju GOI Czekamy na nowy termin
Obywatele dla Demokracji (PL0010000278)
Projekty z zakresu partycypacji obywatelskiej, nadzoru, przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniom oraz edukacji obywatelskiej dzieci i młodzieży
Fundacja im. Stefana Batorego Czekamy na nowy termin
Polska dla wszystkich (PL0010000362)
Konkurs na najlepsze projekty promujące dialog międzykulturowy
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Czekamy na nowy termin
Program Pajacyk (PL0010000292)
W ramach programu placówki oświatowe mogą starać się o dofinansowanie na dożywianie dzieci.
Polska Akcja Humanitarna Czekamy na nowy termin
Społeczny StartUp (PL0010000336)
Wsparcie merytoryczne i finansowe nowatorskich rozwiązań w dziedzinie spraw społecznych
Fundacja Ashoka Czekamy na nowy termin
Turniej Innowacji Społecznych (PL0010000535)
Celem turnieju organizowanego przez Instytut Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest promowanie i wspieranie innowacyjnych pomysłów i rozwiązań mających duży potencjał społeczny
Instytut Europejskiego Banku Inwestycyjnego Czekamy na nowy termin