Granty – współpraca w sieci

– nowy program – aktualizacja opis bazy 19 grantów
GrantSortuj malejąco Fundator Deadline
Bezpieczniejszy internet (PL0010000372)
Program promuje bezpieczne korzystanie z internetu i innych technologii komunikacyjnych, edukuje użytkowników, przede wszystkim dzieci, rodziców i opiekunów, zwalcza nielegalne treści i szkodliwe zachowania w internecie, takie jak poniżanie i zastraszanie
Komisja Europejska – Dyrekcja ds.Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów Czekamy na nowy termin
eContentplus (PL0010000377)
Program mający na celu zwiększenie dostępności, przydatności i wykorzystania treści cyfrowych w Europie, ułatwienie powstawania i rozpowszechniania informacji będących w interesie publicznym na poziomie Wspólnoty.
Komisja Europejska -Dyrekcja ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów Czekamy na nowy termin
Erasmus+ Edukacja szkolna – Wyjazdy kadry (PL0010000306)
Dofinansowanie wyjazdów nauczycieli i kadry edukacyjnej na nauczanie w partnerskiej szkole lub na uczestnictwo w kursach i szkoleniach – w szkołach, organizacjach i przedsiębiorstwach za granicą
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 02-02-2016
Erasmus+ Młodzież – mobilność pracowników młodzieżowych (PL0010000364)
Dotacje na międzynarodowe szkolenia, seminaria, współpracę w sieci, wizyty studyjne i staże w organizacjach partnerskich
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 02-02-2016
Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – międzynarodowe/ transnarodowe inicjatywy młodzieżowe (PL0010000314)
Dotacje na międzynarodowe inicjatywy grup młodzieży z krajów europejskich
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 02-02-2016
Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – szkolnictwo wyższe (PL0010000318)
Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze szkolnictwa wyższego, utworzonych w celu podnoszenia jakości studiów i wprowadzania innowacji na uczelniach
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury 31-03-2016
Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (PL0010000304)
Dofinansowanie partnerstw organizacji młodzieżowych, instytucji działających w obszarze pozaformalnej edukacji młodzieży i grup nieformalnych, utworzonych w celu wprowadzania innowacji i przekazywania dobrych praktyk
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Football People – małe granty na walkę z dyskryminacją (PL0010000274)
Akcja Football People umożliwia realizację działań podejmowanych na rzecz walki z dyskryminacją na stadionach i poza nimi. Małe granty na działania przyznawane są przez sieć FARE
Komisja Europejska Czekamy na nowy termin
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PL0010000097)
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wspiera projekty w ramach statutowej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej organizacji pozarządowych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Czekamy na nowy termin
Granty Fundacji Anny Lindh (PL0010000502)
Konkurs grantowy dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, działających na rzecz dialogu międzykulturowego we współpracy z krajami z południowego obszaru regionu śródziemnomorskiego
Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu im. Anny Lindh Czekamy na nowy termin
Granty na międzynarodowe działania młodzieżowe (PL0010000385)
Europejska Fundacja Młodzieży wspiera międzynarodowe działania realizowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe
Rada Europy - Europejskie Centrum Młodzieży 01-04-2016
Inicjatywa na rzecz uniwersyteckich badań naukowych (PL0010000408)
Inicjatywa składa się z trzech różnych programów na rzecz badań naukowych, stworzonych przez Europejski Bank Inwestycyjny we współpracy z europejskimi uniwersytetami
Europejski Bank Inwestycyjny Czekamy na nowy termin
INTERREG IVC - współpraca terytorialna (PL0010000409)
Program INTERREG IVC wspiera współpracę regionów w Europie. Umożliwia wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk. Ma dwa priorytety: 1) innowacje i gospodarka oparta na wiedzy; 2) środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Polityki Regionalnej Czekamy na nowy termin
Nagroda dla młodego pokolenia dziennikarzy medycznych (PL0010000439)
Celem nagrody jest uhonorowanie wyróżniających się przedstawicieli młodego pokolenia dziennikarzy medycznych, którzy będą mieli możliwość wziąć udział w Światowym Szczycie Zdrowia
European Union of Science Journalists Associations EUSJA Czekamy na nowy termin
Polsko - niemiecka wymiana młodzieży (PL0010000028)
Współfinansowanie projektów rozwijających współpracę polsko-niemiecką - spotkań, współpracę instytucji, badań naukowych, działań edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska.
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Stały nabór
Program RITA „Przemiany w Regionie” (PL0010000049)
Program „Przemiany w Regionie” wspiera demokratyczne i systemowe przemiany w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem oraz udział w kształtowaniu nowych elit i liderów zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Czekamy na nowy termin
Stypendia dla liderów społecznych (PL0010000547)
Stypendia dla młodych, wyróżniających się liderów, którzy poprzez swoje projekty inicjują zmiany społeczne i budują więzi młodzieży ze społecznością lokalną lub kierują działaniami grupy młodych ludzi na rzecz ochrony i promocji praw dzieci.
Międzynarodowa Fundacja Młodzieży - YoutActionNet Czekamy na nowy termin
Tempus (PL0010000533)
Program dla organów administracji publicznej, organizacji rządowych i pozarządowych, instytucji szkoleniowych, izb handlowych, przemysłu . Wspiera współpracę (szkolenia, staże, spotkania, wizyty) w dziedzinie szkolnictwa wyższego między Unią Europejską a krajami sąsiadującymi z UE krajami partnerskimi (Bałkany Zachodnie, Europa Wschodnia, Azja środkowa, Afryka Północna, Bliski Wschód).
Komisja europejska Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury Czekamy na nowy termin
Wsparcie EYC dla międzynarodowych działań młodzieży (PL0010000426)
Europejskie Centra Młodzieży (EYC) w Strasburgu i Budapeszcie umożliwiają pozarządowym organizacjom młodzieżowych, sieciom i innym strukturom zaangażowanym w pracę z młodzieżą przeprowadzanie sesji studyjnych lub innowacyjnych, międzynarodowych lub wielostronnych projektów edukacyjnych
Rada Europy - Europejskie Centrum Młodzieży 01-04-2016