Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana

  • ul.Krupnicza 38
  • 31-123 Kraków
  • Regionalny Punkt Informacyjny Eurodesku

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana działa na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. Prowadzi zajęcia artystyczne, edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne, turystyczne i sportowe. Łącznie w Centrum Młodzieży prowadzonych jest ponad 260 stałych grup zajęciowych. Placówka organizuje ok. 150 imprez, festiwali oraz konkursów rocznie o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym. Ważnym polem działalności jest także współpraca z międzynarodowymi partnerami - instytucjami i organizacjami, w ramach której organizowane są wymiany młodzieży, warsztaty artystyczne, edukacyjne i sportowe, koncerty, festiwale, konferencje, szkolenia oraz projekty z udziałem osób niepełnosprawnych i defaworyzowanych. Centrum jest członkiem założycielem Europejskiego Stowarzyszenia Instytucji Czasu Wolnego przy Radzie Europy (EAICY).

W ramach Centrum działa Pracownia Informacji Młodzieżowej, która jest Regionalnym Punktem Informacyjnym Eurodesku (tel.: +48 12 430 00 15 wew. 237, e-mail: pim@cmjordan.krakow.pl).

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u Centrum.