Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

  • ul. Wojska Polskiego 2B
  • 39-300 Mielec

Do zadań Centrum Kształcenia Praktycznego należy:
- prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części programu nauczania danego zawodu,
- prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie przysposobienia do pracy dla uczniów gimnazjów,
- doskonalenie nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu, w zakresie nowoczesnych technik i technologii,
- prowadzenie kursów umożliwiających uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych,
- prowadzenie zajęć uzupełniających w zakresie nauki zawodu dla młodocianych,
- kształcenie w formie modułowej, zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu lub profilu kształcenia ogólnozawodowego,
- prowadzenie pozaszkolnych form kształcenia umożliwiającego spełnienie obowiązku nauki.