Ministerstwo Edukacji Narodowej

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Al. J. Ch. Szucha 25
  • 00-918 Warszawa

Polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej oświata i wychowanie

Do głównych zadań ministerstwa należą sprawy związane z:
- wychowaniem przedszkolnym, kształceniem ogólnokształcącym, specjalnym i zawodowym;
- programami, podręcznikami i środkami dydaktycznymi nauczania;
- egzaminami zewnętrznymi;
- pomocą stypendialną dla uczniów;
- zatrudnianiem nauczycieli, ich awansem i wynagrodzeniami;
- polityką państwa dla młodzieży.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

Dostępne granty