Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  • ul. Pańska 81/83
  • 00-834 Warszawa

Państwowa jednostka podległa Ministrowi Gospodarki. Do zadań Agencji należy m.in.
- gromadzenie informacji dotyczących przepisów prawa o działalności gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej;

- finansowanie usług świadczonych kobietom w celu ich aktywizacji zawodowej, określonych w umowach o wykorzystywaniu środków, które pochodzą z Unii Europejskiej i nie podlegają zwrotowi,

- świadczenie usług szkoleniowych, doradczych lub eksperckich podmiotom, które opracowują lub realizują programy promocji zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w poszczególnych województwach, finansowanie działań podejmowanych w celu realizacji takich programów, w tym również tych skierowanych do ludzi młodych

PARP świadczy usługi doradcze w zakresie ubiegania się o pomoc publiczną, promuje przedsiębiorców wdrażających innowacje, a także innowacyjne produkty, między innymi poprzez organizację konkursów. Udziela również dotacji.

The Polish Agency for Enterprise Development
It is a government agency reporting to the Minister of the Economy, Labour and Social Policy. The Agency's tasks include: gathering information on law regulations on enterprise activities in Poland and in the EU, offering consulting and expert services to the bodies which realise the promotion of employment and the development of human resources programmes in the regions; financing activities undertaken to realise such programmes.