Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze

  • ul. Warszawska 5/7
  • 35-205 Rzeszów

Towarzystwo ALTUM to organizacja założona przez osoby wywodzące się z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Najważniejsze kierunki działań ALTUM:
- Stwarzanie warunków społeczno-psychologicznych do optymalnego rozwoju człowieka.
- Inicjowanie i wspieranie w środowiskach lokalnych - działań zapobiegających patologiom społecznym, w tym uzależnieniom.
- Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości i przeciwdziałanie bezrobociu.
- Kreowanie postaw demokratycznych i samorządności obywatelskiej.
- Kształtowanie postaw tolerancji i otwartości wobec odmienności kulturowej, narodowościowej i światopoglądowej.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.