Towarzystwo Nasz Dom

  • Al. Zjednoczenia 34
  • 01-830 Warszawa

Towarzystwo Nasz Dom pomaga dzieciom z domów dziecka; tworzy rodzinne domy dziecka; propaguje ideę rodzin zastępczych; prowadzi szkolenia dla osób pracującch z dziećmi i rodziną (w dziedzinie rodzinnej opieki zastępczej oraz w dziedzinie przekształceń placówek opiekuńczo-wychowawczych; oferta skierowana jest do pracowników Powiatowych Ośrodków Pomocy Rodzinie, placówek opiekuńczo-wychowawczych, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, organizacji pozarządowych, pracowników socjalnych i wszystkich osób lub instytucji, które zajmują się pomocą rodzinie i dziecku).

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.

The Our Home Association
The Association supports children from children homes. It establishes family group homes (professional foster families for up to 6-8 children), promotes the idea of foster families and provides training for managers of County Family Support Units and regional social care officers, as well as directors of children homes and other specialists who deal in providing assistance to families and children.