Sokólski Fundusz Lokalny

  • Pl. Kościuszki 9
  • 16 - 100 Sokółka

Celem Fundacji jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi społecznemu, gospodarczemu oraz poprawie jakości życia społeczności regionu Sokólskiego poprzez prowadzenie i finansowanie działań w zakresie:
- Pomocy społecznej w tym utworzenie domu pomocy społecznej, ochrony zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
- Oświaty i wychowania, kultury, sportu i turystyki
- Ochrony środowiska
- Programów w zakresie przeciwdziałania bezrobociu
- Pomocy rodzinom wielodzietnym oraz słabo sytuowanym finansowo w kształceniu dzieci i młodzieży
- Poprawy infrastruktury cywilizacyjnej regiony