Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego

  • ul. Raszyńska 32/44, lok. 140
  • 02-026 Warszawa
  • telefon: 504 188 615; 502 721 300

BWLE wspiera działalność organizacji pozarządowych ekologicznych, wzmacnia ich oddziaływanie na procesy decyzyjne na poziomie parlamentu i rządu. Z usług BWLE korzystają pozarządowe organizacje ekologiczne (jedynie te, które są członkami związku stowarzyszeń BWLE i płacą składki) oraz politycy i dziennikarze - udostępnia źródła informacji o problemach ochrony środowiska.

The Environmental Lobbying Support Office
BWLE supports non-governmental ecological organisations, strengthens their impact on decision-making processes at parliament and government level. The BWLE services are available to non-governmental ecological organisations associated with BWLE, politicians and journalists – BWLE offers a wide range of information sources on environmental protection issues.