Towarzystwo na rzecz Ziemi

  • ul. Leszczyńskiej 7
  • 32-600 Oświęcim

Towarzystwo działa na rzecz zachowania, ochrony, odtwarzania środowiska naturalnego; realizuje projekty o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim; organizacja bierze udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją w środowisko naturalne, występuje do władz lokalnych, wojewódzkich i krajowych oraz sądów z wnioskami o zastosowanie środków zmierzających do usunięcia zaistniałego zagrożenia środowiska na określonym terenie, do przywrócenia stanu poprzedniego lub do naprawy zaistniałych w związku z tym szkód. Towarzystwo prowadzi działalność wydawniczą i edukacyjną.

The Association for the Earth
The Association aims to preserve, protect and regenerate the natural environment. It delivers local and national programmes.