Towarzystwo Przyjaciół Dzieci TPD - Zarząd Główny

  • ul. Krakowskie Przedmieście 6
  • 00-325 Warszawa

TPD organizuje zastępcze środowiska rodzinne dla dzieci osieroconych; udziela opieki i pomocy dzieciom rodzin biednych, dotkniętych bezrobociem, patologicznych, wielodzietnych, rozbitych; udziela pomocy rodzinom wychowującym dzieci przewlekle chore i niepełnosprawne; prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą poprzez terenowe koła przyjaciół dzieci; organizuje wakacje dla dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo. TPD prowadzi działalność edukacyjną organizując m.in. konkursy ekologiczno-plastyczne i poetyckie, przeglądy działalności artystycznej itp. TPD posiada swoje ogniwa we wszystkich województwach oraz większości powiatów, miast i gmin.

The Society of the Friends of Children
The Society helps children from disadvantaged families. It organises summer holidays for children from poor and dysfunctional families and organises competitions and art reviews. It has units in all voivodships and in most cities.