Fundacja Badań Międzynarodowych

  • Plac Litewski 3
  • 20-080 Lublin

Fundacja została założona przez pracowników Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2009 roku. Celami Fundacji są m.in.:
- upowszechnianie wiedzy o stosunkach międzynarodowych,
- działania na rzecz wspierania międzynarodowych badań w zakresie stosunków międzynarodowych;
- promocja działań na rzecz kształtowania postaw pro-integracyjnych w Europie i świecie;
- działania na rzecz dialogu międzycywilizacyjnego;
- wspomaganie procesu kształcenia na szczeblu uniwersyteckim;
- tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń, poglądów pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi współpracą;
- popularyzacja wiedzy na temat polityki zagranicznej Polski.

W swojej działalności fundacja koncentruje się głównie na organizowaniu konferencji naukowych, działalności edytorskiej, utrzymaniu kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, oraz opracowywaniu ekspertyz naukowych i programów badawczych.