CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - Fundacja Naukowa

  • al. Jana Pawla II 61/212
  • 01-031 Warsaw

CASE jest instytucją badawczą prowadzącą badania w zakresie transformacji, integracji europejskiej oraz gospodarki światowej. CASE realizuje następujące działania:
-Prowadzi niezależne badania i analizy.
-Upowszechnia wiedzę o ekonomii i wyniki własnych badań.
-Doradza rządom, międzynarodowym organizacjom i sektorowi pozarządowemu opracowywanie strategii reform gospodarczych w dziedzinie polityki monetarnej i fiskalnej, liberalizacji cen, prywatyzacji, liberalizacji handlu zagranicznego oraz polityce społecznej.
-Popularyzuje wiedzę i zachęca do publicznej debaty poprzez organizację konferencji, seminariów, staży naukowych oraz wizyt studyjnych.
-Wspiera rozwój i niezależność organizacji pozarządowych w krajach postkomunistycznych.

CASE - The Centre for Social and Economic Research
CASE is a research institution founded on the idea that evidence-based policy making is vital to the economic welfare of societies. CASE carries out the following activities:
-Conduct independent, high-quality research and analysis
-Advise governments, international organizations and the NGO sector
-Inform and encourage public debate
-Disseminate economic knowledge and research results
-Support the growth and independence of the NGO sector in post-communist countries