Fundacja Bene Vobis

  • Al. Wojska Polskiego 50/54 lok. 56
  • 01-554 Warszawa

Fundacja stawia przed sobą następujące cele:
1. Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin, w których występuje problem uzależnienia lub przemocy, oraz dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej.
2. Wspieranie rodzin biologicznych, adopcyjnych i zastępczych w pełnieniu funkcji rodzicielskich.
3. Profilaktyka przemocy w środowisku domowym, szkolnym i przestrzeni publicznej.
4. Profilaktyka uzależnień.
5. Wspieranie nauczycieli i pedagogów w rozwoju ich kompetencji zawodowych i osobistych.
6. Wspieranie wszechstronnego rozwojowi dzieci i młodzieży.
7. Obrona praw dziecka.
8. Działanie na rzecz zwiększenia przedsiębiorczości kobiet, młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
9. Działania na rzecz zwiększenia odpowiedzialności społecznej biznesu.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u Fundacji.