Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

  • ul. Nowogrodzka 62A
  • 02-002 Warszawa

Centrum realizuje zadania województwa w zakresie pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom. Organizacja współpracuje z z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządowa, organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, osobami prawnymi i fizycznymi, uczelniami i innymi ośrodkami naukowo- badawczymi oraz organizacjami międzynarodowymi.

The Mazowieckie Centre of Social Policy
The Centre realises regional social welfare obligations; rehabilitation of the disabled and addiction prevention. It co-operates with local governments, public administration, non-government organisations, churches and religious associations, institutions of higher education, research institutions and international organisations.