Forum Liderów

Forum Liderów tworzy możliwości wymiany doświadczeń osób pracujących z ludźmi oraz doskonalenie form i strategii pracy z ludźmi. Forum organizuje warsztaty i seminaria; prowadzi działalnośc wydawniczą (poradniki, materiały szkoleniowe, materiały dla prowadzących grupy edukacyjne).

The Forum of Leaders
The Forum of Leaders offers an opportunity to exchange experiences and to master the strategies concerning successful working with people. It organises workshops and seminars and publishes training materials and guides for people running educational groups.