Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku

  • ul. Maleckich 3/10
  • 19-300 Ełk

Biuro Współprcy z Organizacjami Pozarządowymi zajmuje się:
a) wdrażaniem i realizacją zapisów Ełckiej Karty Współpracy Samorządu Miasta w Ełku z Sektorem Pozarządowym w latach 2007-2016,
b) wdrażaniem i realizacją zapisów rocznych programów współpracy,
c) wdrażaniem i realizacją zapisów strategii równoważonego rozwoju Ełku i programów z niej wynikających w partnerstwie z sektorem pozarządowym;
d) wdrażaniem i realizacją zapisów strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Ełku w partnerstwie z sektorem pozarządowym;
e) prowadzeniem mediacji pomiędzy miastem Ełk a organizacjami pozarządowymi w sytuacjach spornych;
f) aktualizacją i rozwojem miejskiego portalu dla organizacji pozarządowych;
g) monitorowaniem i informowaniem o zmianach aktów prawnych regulujących działalność sektora pozarządowego oraz współpracy publiczno-społecznej.
Biuro wspiera i upowszechnia ideę samorządową, a także współpracuje ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.