Fundacja Instytut Studiów Strategicznych

  • ul. Mikołajska 4
  • 31-027 Kraków

Fundacja Instytut Studiów Strategicznych (wcześniej Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji) został założony w 1993 roku przez Uniwersytet Jagielloński i Akademię Ekonomiczną w Krakowie.

Celem Fundacji jest upowszechnianie postaw i kultury demokratycznej w Polsce, wymiana doświadczeń między społeczeństwami Wschodu i Zachodu, działanie na rzecz porozumienia między społeczeństwami Europy Środkowej i Wschodniej oraz wspieranie integracji politycznej i kulturowej Europy oraz wykonywanie zadań w sferze działań publicznych w zakresie:
- działalności na rzecz mniejszości narodowych
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania
- upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- promocji i organizacji wolontariatu
- działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe

Więcej informacji można znaleźć również na fanpage’u.